Congregatione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Všechny ročníky od 1965 - jejich kompletní text on-line,
hledání v jejich obsahu a připojené přehledy:

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/rivista-notitiae.html 

 

Velká písmena na konci řádků označují, kdo může vést příslušný obřad žehnání.

B – biskup: Biskup může předsedat slavení kteréhokoli obřadu žehnání. Ta žehnání, u kterých je zde uveden, přísluší ovšem z povahy věci diecéznímu biskupovi, ten ale může, uzná-li to za potřebné, svěřit tento úkol některému knězi; pouze žehnání biskupské katedry mohl by svěřit jenom některému biskupovi.
K – kněz: Slaví-li se obřad žehnání ve spojení se mší, je to vždy kněz, kdo tento obřad vede; ani jáhen, ani laik ho v takovém případě nemohou zastoupit. Také při žehnání mimo mši, je-li kněz přítomen, má to být on, kdo slavení předsedá.
J – jáhen: Při slavení obřadu žehnání mimo mši, kdy je na druhém místě uveden jáhen, přísluší v nepřítomnosti kněze úloha předsedajícího jemu. 
L – laik: Obřady žehnání, u kterých je jako třetí v pořadí uveden laik, může vést on, není-li přítomen ani kněz, ani jáhen. Pokud by šlo o slavení s veřejnou účastí, potřebuje ovšem pověření od místního ordináře.

Všeobecné pokyny

Žehnání v dějinách spásy
1.
        Bůh, nade všechno požehnaný,[1] je pramenem a počátkem všeho požehnání.[2] On jediný je dobrý a všechno učinil dobře, své tvorstvo naplňuje požehnáním,[3] které je i po pádu 
člověka znamením jeho milosrdenství.

Všeobecné pokyny

Historický vývoj pontifikálu

1.      Podobně jako slavení Kristovy eucharistické oběti, podle jeho přání a na jeho památku, a zpřítomňování událostí z dějin spásy, v rámci liturgického roku při slavením denní modlitby církve, je také slavení svátostí a svátostin jednou ze základních forem křesťanské bohoslužby.

2.      K dnešnímu uspořádání obřadů pro slavení svátostí a svátostin do dvou sbírek liturgických knih, rituálu a pontifikálu, docházelo postupně. Z počátku byly některé z těchto textů zaznamenávány spolu s mešními texty v sakramentářích a podle potřeby i jednotlivě zapisovány. 

Ze všeobecných pokynů k Římskému misálu (IGMR), 4. kap., č. 199 - 251

Koncelebrování se už dnes při slavení mešní liturgie stává běžnou, někdy snad až rutinní, záležitostí. Proto jistě neuškodí oživit si některé stanovené zásady.