Internetová jazyková příručka  -   Příručka má dvě části – slovníkovou a výkladovou.Východiskem pro jednotlivé výklady byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v internetové příručce podrobnější, ucelenější a zpřesňující (jde o psaní velkých písmen, interpunkci, shodu přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen, o konkurenci přídavných jmen na -ní/-ový-ivní atp.). Některé informace byly čerpány ze speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem i z databáze jazykové poradny. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a řešení, která doporučujeme. Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Správně česky - nechybujte,cz: slovník současné češtiny, slovník českých synonym, pravidla českého pravopisu, gramatika češtiny, nástroje (pro doplnění diakritických znamének).
Pravidla českého pravopisu  -  obsahují 34.846 českých slov a 3,230.785 slovních tvarů; správné psaní zkratek, písmen i - y - ě, akademických titulů atd.

Knihopis - digital  -  záznamy všech titulů starých tisků, které byly popsány v Knihopise českých a slovenských tisku od doby nejstarší až do konce XVIII. století (edd. Z. Tobolka a F. Horák, Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků, Praha 1925-1967).

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon -  Das Biographisch-Bibilographische Kirchenlexikon bietet: umfassenden Zugriff auf personenbezogene Informationen aus den Bereichen der Theologie, Geschichte, Literatur, Musik, Malerei, Pädagogik und Philosophie; transparente und doch ausführliche Darstellung der Lebenswege aller verzeichneten Personen; übersichtliche Darstellung der Entwicklung ihrer Arbeit mit Würdigung; lückenlose Informationen über wichtige, auch längst vergessene Theologen und Forschende in den Bereichen der Theologie und ihrer verwandten Wissenschaften; vollständige Bibliographie aller Hauptwerke der verzeichneten Personen; umfangreiche Auswahl relevanter Sekundärliteratur zur weiterführenden Forschung.

Slovník české literatury po roce 1945 Slovník obsahuje více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období 1945–2000. Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
Biografický archiv Veřejně přístupná podoba databáze (elektronická databáze CLO) obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí (s údajem o ověření, popř. s poznámkou o rozcházejících se údajích), informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. V souladu s příslušnými právními předpisy akceptujeme vůli jednotlivých osobností určitá data nezveřejňovat.
Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945  -  Největší oborové bibliografie v ČR - původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.
Romanizace zápisu geografických jmen - přepis zeměpisných názvů
(tabulky – přepis různých abeced latinkou)   http://www.eki.ee/wgrs/

Transliterace cizích abeced latinkou - http://transliteration.eki.ee/

Mezinárodní fonetická abeceda (International Phonetic Alphabet, IPA)

Národní autority ČR - Využívání souborů národních autorit všech typů: Jmenné autority zahrnují soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů. Věcné autority obsahují soubory tematických, geografických a formálních autorit, zpřístupnění souboru chronologických autoritních termínů se připravuje. V rámci této báze je zveřejněn i soubor skupin Konspektu (česká i anglická verze) a soubor autorit pro místa vydání starých tisků.