V on-line databázi LIMUP je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech - liturgických rukopisech uchovávaných v knihovnách, muzeích a archivech po celé České republice.
Vyhledávání jednotlivých rukopisů podle různých hledisek

Vyhledávání jednotlivých incipitů (zpěvy, orace, rubriky...)

LIMUP - původně databáze liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15. - 16. století. Po rozšíření obsahuje záznamy o liturgických rukopisech uchovávaných v knihovnách, muzeích a archivech po celé České republice, výjimečně i v zahraničních knihovnách. Časové rozpětí databáze zabírá 10 století. Nejstarší rukopisné zlomky lze datovat do 9. století (jedná se o cizí import v některých řádových knihovnách), nejmladší podchycené rukopisy pocházejí z 19. století. Kritériem pro zařazení rukopisu do databáze byla především provenience. Do databáze byly zaneseny rukopisy, o nichž lze důvodně předpokládat, že se používaly na českém území, což zahrnuje katolické řádové i diecézní liturgické knihy, stejně jako zpěvníky husitské, utrakvistické a také bratrské. Pochopitelně přesné určení provenience někdy není možné, takže databáze obsahuje také některé neurčené nebo sporné rukopisy, které například prokazatelně vznikly v zahraničí (Francie, Rakousko, Nizozemí apod.), ale nějakým způsobem se v historii dostaly na české území a pravděpodobně zde také byly po určitou dobu používány. U každého rukopisu lze samozřejmě poznámku o provenienci najít, stejně jako další formální náležitosti, zejména místo a signaturu současného uložení.  

LIMVP verze r. 2009

Česká verze

English version

...hymnorum canticorumque dulcedo distillat.
A
pponius

Vytvořil: Jiří Žůrek

Spolupracovali: Ladislav Cígler, Julie Černá, Jaroslav Havrlant, Marie Salvetová, Martina Sládková, Bára Turková, Kateřina Voleková.

Doplňující informace k provenicenci, dataci a výzdobě českých rukopisů: Martina Šárovcová

LIMUP - databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.-16. století. V databázi je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci, příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek. Databáze vznikla s podporou grantu GA ČR č. 401/02/0042.

V roce 2009 se podařilo získat nový grant na vytvoření kritické edice chorálních mešních oficií o svatých. Během přípravných prací na edici se díky studiu dalších pramenů ukázalo, že databázi LIMUP je nutno doplnit o další nově objevené nebo dříve přehlédnuté prameny. Takto jsme do databáze doplnili především obsah českých rukopisů ze zahraničních knihoven. V procesu selekce zpěvů o svatých se zároveň provedla revize stávajícího obsahu databáze LIMUP a došlo tak k odstranění některých chyb v přepisu, překlepů a dalších omylů, které dříve zůstaly nepovšimnuty. Tato fáze práce na databázi byla umožněna díky podpoře grantem GA ČR č. 401/09/0419.

www.clavmon.cz/limupv - Podobné

Výsledky projektu: On-line databáze LIMUP.