České a latinské texty pro slavení nezávazné památky blahoslaveného Karla Rakouského.
České texty byly potvrzeny (CCDDS, Prot. n. 1106/11/L, 28 iulii 2012).

  21. října

Bl. Karla Rakouského
 
Karel Rakouský se narodil 17. srpna 1887 v Persenbeugu v diecézi St. Pölten. Dne 21. října 1911 uzavřel manželství se Zitou z rodu Boubon-Parma. Se svou manželkou a dětmi vedl příkladný rodinný život. Byla to opravdová domácí církev, vedená láskou k nejsvětější svátosti a k blahoslavené Panně Marii. V době 1. světové války se v roce 1916 stal císařem Rakouska, kam až do října 1918 patřily i země nynější České republiky, a byl korunován jako král Maďarska. Usiloval o spravedlivý a trvalý mír a prosazoval právo a spravedlnost. Po změně státního uspořádání byl v roce 1919 donucen opustit vlast, žil v chudobě a svou nemoc snášel s hlubokou důvěrou v Boha. Když 1. dubna 1922 umíral ve Funchalu na ostrově Madeiře, vzýval jméno Ježíšovo. Papež Jan Pavel II. ho 3. října 2004 prohlásil za blahoslaveného.

 Společné texty o svatých mužích.

Druhé čtení
Z pastorální konstituce Druhého vatikánského sněmu
o církvi v dnešním světě.
(Gaudium et spes, n. 93)
 
Budovat svět a dovést ho k cíli.
 Křesťané pamatují na Pánova slova: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“[1], a proto nemohou mít vroucnější přání, než aby sloužili lidem dnešního světa stále velkodušněji a účinněji. Věrně se proto drží evangelia a využívají jeho síly. A tak se spolu se všemi, kdo milují a hledají spravedlnost, ujímají ohromného díla, které mají zde na zemi uskutečnit a z něhož budou skládat účty tomu, jenž bude posledního dne všechny soudit. Ne všichni, kdo říkají „Pane, Pane“, vejdou do království nebeského, ale ti, kdo plní Otcovu vůli[2] a zdatně přikládají ruku k dílu. Otec chce, abychom ve všech lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra, vydávali tak svědectví Pravdě a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím povzbudíme lidi na celé zemi k živé naději, která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší blaženosti, do vlasti, která se skví slávou Páně.

„Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem, po všechna pokolení na věčné časy. Amen.“[3]

 

Zpěv po druhém čtení                                                                        Ef 5, 8b-9; Mt 5, 14a.16a
 Vy jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. * Ovoce tohoto světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.
÷. Vy jste světlo světa. Ať vaše světlo svítí lidem. * Ovoce.
 

Závěrečná modlitba

 Bože, tys vedl blahoslaveného Karla obtížemi tohoto světa od vlády pozemské ke koruně nebeské; na jeho přímluvu nám pomáhej, ať tvému Synu a našim bratřím a sestrám sloužíme tak, abychom dosáhli věčného života. Skrze tvého Syna…

  
Misál

 Společné texty o svatých.

Vstupní modlitba
Bože, tys vedl blahoslaveného Karla
 obtížemi tohoto světa
 od vlády pozemské ke koruně nebeské;
na jeho přímluvu nám pomáhej,
ať tvému Synu a našim bratřím a sestrám sloužíme tak,
abychom dosáhli věčného života.
Skrze tvého Syna…

 

Lekcionář

 

1. čtení                        Ef 3, 14-19
                        Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ…     
Resp. žalm      Žl 16(15), 1-2a+5. 7-8. 11    Odp.: srov. 5a
                        Odp.: Ty jsi, Bože, mým dědičným podílem.
Aleluja            Jan 14, 23
                        (Aleluja.) Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán,
a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. (Aleluja.)
Evangelium     Mt 7, 21-27
                        Ježíš řekl svým učedníkům: Ne každý, kdo mi říká…                     
 
Nebo společné texty o svatých. 
 

Die 21 octobris

BEATI CAROLI A DOMO AUSTRIACA
 

Carolus a domo Austriae natus est in Persenbeug, diocesis Sancti Hippolyti (St. Pölten) anno 1887. Die 21 octobris anni 1911 in matrimonium duxit Zitam de Bourbon Parma. Cum uxore et infantibus exemplar erat vitae familiaris tamquam ecclesia domestica, magna cum veneratione Sanctissimae Eucharistiae et reverentia erga Beatam Mariam Virginem. Tempore magni belli anno 1916 imperator Austriae factus et Hungariae rex coronatus ultima de pace iusta expertus et iustitiam et aequitatem in regnis suis promotus est. Post rerum publicarum commutationem anno 1919 in exilium ductus, in paupertate vixit et infirmitatem magna cum fide sustinuit. Obiit die 1 aprilis 1922 Funchalensis in insula Madeira, nomen Jesu invocantem.

 De Communi sanctorum virorum.

 

Ad Officium lectionum
 
Lectio altera
 Ex Constitutióne pastoráli Gáudium et spes
Concílii Vaticáni secúndi de Ecclésia in mundo huius témporis
(N. 93)
 
De mundo aedificando et ad finem perducendo
 
            Christiáni, memóres verbi Dómini "in hoc cognóscent omnes quia discípuli mei estis, si dilectiónem habuéritis ad ínvicem" (Io 13,35), nihil ardéntius optáre possunt quam ut homínibus mundi huius témporis semper generósius et efficácius insérviant. Itaque, Evangélio fidéliter adhaeréntes eíusque víribus fruéntes, cum omnibus qui iustítiam díligunt et colunt coníuncti, ingens opus in his terris adimpléndum suscepérunt, de quo ei, qui omnes iudicábit último die, ratiónem réddere debent. Non omnes qui dicunt: "Dómine, Dómine", intrábunt in regnum caelórum, sed ii qui fáciunt voluntátem Patris validámque manum óperi ápponunt. Vult autem Pater ut in ómnibus homínibus Christum fratrem agnoscámus et efficáciter diligámus, tam verbo quam ópere, ita testimónium perhibéntes Veritáti, et cum áliis mystérium amóris Patris caeléstis communicémus. Hac via in toto orbe terrárum hómines ad vivam spem excitábuntur, quae Spíritus Sancti donum est, ut tandem aliquándo in pace ac beatitúdine summa suscipiántur, in pátria quae glória Dómini effúlget.

"Ei autem qui potens est ómnia fácere superabundánter quam pétimus aut intellígimus, secúndum virtútem quae operátur in nobis, Ipsi glória in Ecclésia et in Christo Iesu, in ómnes generatiónes saeculórum. Amen" (Eph 3, 20-21).

 
Responsorium
ð. Vos estis lux in Dómino: ut fílii lucis ambuláte. * Fructus lucis est in omni bonitáte et iustítia et veritáte.
÷. Vos estis lux mundi. Lúceat lux vestra coram homínibus. * Fructus lucis est in omni bonitáte et iustítia et veritáte.
 

Oratio

 Deus, qui per aerúmnas húius mundi beátum Carólum de regno terréstri ad caeléstem corónam transtulísti, eius nobis intercessióne concéde, ut Fílio tuo fratribúsque serviéntes ad vitam aetérnam perveníre valeámus. Per Dóminum.

 

 Missale

 De Communi sanctorum virorum.

 Collecta
Deus, qui per aerúmnas húius mundi
beátum Carólum de regno terréstri
ad caeléstem corónam transtulísti,
eius nobis intercessióne concéde,
ut Fílio tuo fratribúsque serviéntes
ad vitam aetérnam perveníre valeámus.
Per Dóminum.
 

 Lectionarium

 De Communi sanctorum virorum.

 Lectio I            Eph 3, 14-19
                        Fratres: Flecto génua mea ad Patrem…       
Ps. resp.           Ps 15(16), 1-2a+5. 7-8. 11   
                        ð. (cf. 5a)  Tu es, Dómine, pars hereditátis meae..
Alleluia           Io 14, 23
                        (Alleluia.) Si quis díligit me, sermónem meum servábit,
et Pater meus díliget eum, et ad eum veniémus. (Alleluia.) 
Evangelium     Mt 7, 21-27
                        In illo témpore: Dicit Iesus discípulis suis: Non omnis qui dicit mihi…   


[1] Jan 13, 35.
[2] Srov. Mt 7, 21.
[3] Ef 3, 20-21.