Vede-li bohoslužbu pověřený laik, používá přitom následujících textů.

 

Struktura bohoslužby slova za nepřítomnosti kněze

 

Pověřený laik (PL) se obléká v sakristii do oděvu pro přisluhujícího (např. komže, superpelice a límec). Neužívá oděvu, který je vyhrazen pro kněze či jáhna.

Podle liturgického kalendáře připraví potřebné liturgické knihy (lekcionář), nebo je připraví kostelník a PL  překontroluje, zda je vše v pořádku, dále připraví Zpěvy s odpovědí lidu, knihu přímluv, příručku k vedení bohoslužby slova za nepřítomnosti kněze, kancionál k výběru vhodné písně podle liturgické doby.  Neměla by to být mešní píseň.

Rozsvítí svíce na obětním stole, rozprostře korporál, u svatostánku rovněž rozprostře korporál, připraví klíček od svatostánku a abluční nádobku; pokud jsou u svatostánku svíce, také je rozsvítí.

Neužívá předsednické sedadlo pro kněze. PL nikdy neříká Pán s vámi, nemá nikdy rozepjaté ruce (ani při modlitbě Otče náš) a nikdy nežehná věřícím.

Zvonkem dá věřícím znamení k zahájení zpěvu, při němž vstupuje do presbytáře. Při jeho příchodu všichni povstanou.

Pokud je v presbytáři svatostánek s Eucharistií, poklekne před ní, pozdraví oltář úklonou, odebere se k svému sedadlu a zahájí úvodní obřady.

Při bohoslužbě slova se neužívá kadidlo.

Je vhodné, aby se na průběhu bohoslužby slova aktivně podílelo více věřících.

 

Úvodní obřady

Všichni se žehnají znamením kříže.

PL: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

V: Amen.

 

PL: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s námi se všemi.

 Nebo:

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s námi se všemi.

V: Amen.

PL přivítá účastníky podle okolností a jeho osobního vztahu k nim, popř. se jim představí, a vhodnými slovy připomene význam bohoslužby slova za nepřítomnosti kněze. Může to učinit těmito anebo podobnými slovy:

Bratři a sestry, shromáždili jsme se, abychom vyslechli Boží slovo a měli účast na svatém přijímání. Vítám vás na tomto našem setkání, které má přispět k našemu duchovnímu obohacení.  Uvědomme si, že i při této bohoslužbě slova jsme spojeni s celosvětovou církví, s místní církví ‑ naší diecézí ‑ a s těmi, kteří dnes mají účast na mši svaté. Nejprve však vyznejme svou slabost a hříšnost.

 Nebo:

Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není.

Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Po úvodní výzvě následuje chvíle ticha. V ní dělejme to, k čemu jsme byli vyzváni: zkoumejme sami sebe, zamysleme se nad sebou, litujme svých hříchů.

 

Úkon kajícnosti pokračuje některým z následujících způsobů:

První způsob:

V: Vyznávám se všemohoucímu Bohu

 a vám všem,

 že často hřeším

 myšlením, slovy i skutky

 a nekonám, co mám konat:

 je to má vina, má veliká vina.

 Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,

 všechny anděly a svaté

 i vás, bratři a sestry,

 abyste se za mě u Boha přimlouvali.

 Druhý způsob:

 PL: Smiluj se nad námi, Pane.

 V: Hřešili jsme proti tobě.

 PL: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

 V: A dej nám svou spásu.

 Třetí způsob:

 PL: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.

 V: Pane, smiluj se nad námi.

 PL: Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.

 V: Kriste, smiluj se nad námi.

 PL:  Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.

 V: Pane, smiluj se nad námi.

 Nebo:

 PL:  Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane: Smiluj se nad námi.

 V: Pane, smiluj se nad námi.

 PL:  Vzals na sebe všechen náš hřích,

abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste: Smiluj se nad námi.

V: Kriste, smiluj se nad námi.

 PL: V jednotě svatého Ducha žiješ stále u Otce,

aby ses za nás přimlouval, Pane: Smiluj se nad námi.

V: Pane, smiluj se nad námi.

 Nebo:

 PL: Svou smrtí a svým vzkříšením jsi nás zachránil, Pane: Smiluj se nad námi.

 V: Pane, smiluj se nad námi.

 PL:  Stále mezi námi obnovuješ památku svého vykoupení, Kriste:  Smiluj se nad námi.

 V: Kriste, smiluj se nad námi.

 PL: Zveš nás hříšníky ke svému stolu, Pane: Smiluj se nad námi.

 V: Pane, smiluj se nad námi.

 

U všech třech způsobů PL zakončí slovy:

 PL: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,

odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

 V: Amen.

 


 

Po úkonu kajícnosti následuje:

 PL: Pane, smiluj se.              V. Pane, smiluj se.

 Kriste, smiluj se.                    Kriste, smiluj se.

 Pane, smiluj se.                      Pane, smiluj se.

Pokud se konal úkon kajícnosti třetím způsobem, pak se Pane, smiluj se, vynechává.

 

 Gloria

Následující chvalozpěv se vkládá o nedělích (kromě doby adventní a postní),

o slavnostech a svátcích:

 Sláva na výsostech Bohu

 a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

 Chválíme tě.

 Velebíme tě.

 Klaníme se ti.

 Oslavujeme tě.

 Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

 Pane a Bože, nebeský králi,

 Bože, Otče všemohoucí.

 Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.

 Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

 Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.

 Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.

 Neboť ty jediný jsi Svatý,

 ty jediný jsi Pán,

 ty jediný jsi Svrchovaný,

 Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

 Amen.

 

Následuje vstupní modlitba z misálu (podle liturgické doby nebo svátku),

nebo se vybere z níže uvedených modliteb.

Na vstupní modlitbu všichni odpovědí: Amen a všichni si sednou.

 

Vstupní modlitby:

1.

Bože, náš nebeský Otče, vyslyš naše prosby a provázej nás svou ochranou: dej nám poznat, co máme dělat, a posiluj nás, abychom to skutečně konali. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

2.

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi.  Vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.  Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

3.

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

4.

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.  Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

5.

Všemohoucí Bože, opatruj nás ‑ svůj lid ‑ s otcovskou láskou;  a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

6.

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

7.

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

8

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

9.

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno, co nám dáváš, ať nám prosívá. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

10.

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

11.

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

12.

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

13.

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

14.

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

15.

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a usilují o to, co se sním, shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

16.

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

17.

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

18.

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

19.

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

20.

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; lej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

21.

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

22.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

23.

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;  pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

24.

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

25.

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

26.

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

27.

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se  ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

28.

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

29.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

30.

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

31.

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

32.

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních a vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

33.

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

34.

Prosíme, Bože, probuď v nás snahu o účinnější spolupráci s tvou milostí, aby v nás stále rostla a přinášela co největší užitek.  Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 


 

Bohoslužba slova

 

Po skončení modlitby se PL (nebo lektor) odebere k ambonu a  předčítá z lekcionáře příslušné čtení. Po skončení čtení říká: Slyšeli jsme slovo Boží

a všichni odpovídají: Bohu díky.

Po prvním čtení se vkládá žalm.

Následuje druhé čtení, po něm je sloka písně před evangeliem.

PL se postaví a odebere se k ambonu číst text evangelia. Neříká žádnou přípravnou modlitbu. Evangelioum uvede slovy: Slova sv. evangelia podle… a přitom se žehná malým křížem (věřící přitom stojí),

Po přečtení evangelia říká: Slyšeli jsme slovo Boží.

A všichni odpovídají: Chvála tobě, Kriste.

Po skončení evangelia předčítá homilii, kterou obdrží předem připravenou od faráře (věřící sedí). Po homilii se doporučuje chvíle ticha.

O nedělích a slavnostech následuje Vyznání víry, které zahajuje PL (všichni přitom stojí).
 
Vyznání víry může uvést těmito anebo podobnými slovy: Povstaňme a vyznejme svou víru.
 •  

   Věřím v jednoho Boha,

   Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

   všeho viditelného i neviditelného.

   Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,

   jednorozeného Syna Božího,

   který se zrodil z Otce přede všemi věky:

   Bůh z Boha, Světlo ze Světla,

   pravý Bůh z pravého Boha,

   zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

   skrze něho všechno je stvořeno.

   On pro nás lidi a pro naši spásu

   sestoupil z nebe.

   Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny

   a stal se člověkem.

   Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta

   byl umučen a pohřben.

   Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

   Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

   A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé

   a jeho království bude bez konce.

   Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života,

   který z Otce i Syna vychází,

   s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován

   a mluvil ústy proroků.

   Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,

   apoštolskou církev.

   Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

   Očekávám vzkříšení mrtvých

   a život budoucího věku.

   Amen.

   

  Přímluvy

  Při nich všichni stojí. Přímluvy zahajuje a uzavírá PL.

  Je vhodné, aby jednotlivé úmysl přímluv přednášel někdo z věřících,

  je možné jednotlivé prosby vyjádřit i vlastními slovy podle liturgických zásad.

  Věřící  odpovídají na jednotlivé výzvy: Prosíme tě, vyslyš nás

  nebo Pane, smiluj se, případně jiným vhodným zvoláním.

   

  Výběr textů přímluv:

   

  Přímluvy se stručnými intencemi:

   1

  Víme, že Pán Ježíš slíbil těm, kdo se shromáždili v jeho jménu, že je uprostřed nich.

  V důvěře v jeho slovo budeme volat: Pane, smiluj se.

   ‑ Prosme Pána za svatý lid Boží.

   ‑ Prosme za pokoj a jednotu církve.

   ‑ Prosme za všechny služebníky církve.

   ‑ Prosme za naše rodiny a děti.

   ‑ Prosme za všechny naše bratry, kteří vyznávají Krista.

   ‑ Prosme za ty, kdo hledají Boha.

   ‑ Prosme za ty, kdo žijí bez víry.

   ‑ Prosme Pána za spravedlnost a mír ve světě.

   ‑ Prosme za porozumění mezi národy.

   ‑ Prosme Pána za všechny, kdo trpí.

   ‑ Prosme za ty, kterým se křivdí.

   ‑ Prosme za ty, kterým jsme ukřivdili.

   ‑ Prosme za ty, kdo jsou opuštěni.

   ‑ Prosme za ty, kdo jsou ve smrtelné úzkosti.

   ‑ Prosme za naše příbuzné a přátele.

   ‑ Prosme za naše nepřátele.

   ‑ Prosme za sebe navzájem.

   ‑ Prosme za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít.

   ‑ Prosme za zemřelého (zemřelou) N. N.

   ‑ Prosme za naše zemřelé.

   ‑ Prosme za všechny lidi, živé i mrtvé.

   Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla

   a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

   2

  S důvěrou všichni prosme Pána: Pane, smiluj se.

   ‑ Prosme Pána za svatý lid Boží.

   ‑ Prosme za všechny služebníky církve.

   ‑ Prosme za naše rodiny a děti.

   ‑ Prosme za spravedlnost a mír ve světě.

   ‑ Prosme Pána za spravedlnost a mír ve světě.

   ‑ Prosme Pána za všechny, kdo trpí.

   ‑ Prosme Pána za naše příbuzné a přátele.

   ‑ Prosme za ty, kdo mezi nás nemohli dnes přijít

   ‑ Prosme za naše zemřelé.

   Požehnej Bože, celému světu

   skrze tvého jednorozeného Syna, našeho Pána a Spasitele,

   skrze něhož ti vzdáváme čest a slávu v Duchu svatém nyní i navěky. Amen.

   

  Přímluvy se širšími intencemi:

   1

  S důvěrou se nyní obraťme na Krista,

  neboť Otec ho poslal, aby byl celý svět zachráněn.

   (Pane, smiluj se).

   ‑ Pane Ježíši, Synu Boha živého, žehnej našemu papeži N.

   a všem biskupům, zvláště našemu biskupovi N.

   ‑ Dej všem národům mír a svobodu.

   ‑ Dej nevěřícím poznat pravdu evangelia.

   ‑ Shlédni milostivě na všechny naše živé i zemřelé příbuzné a přátele.

   Bože, nehleď na naše hříchy, ale na víru své církve,

   a vyslyš naše prosby.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

    2

  Bůh je náš Otec, který ví, co potřebujeme.

  Zahrňme tedy do svých modliteb potřeby celého světa a prosme Boha o smilování.

  (Prosíme tě, vyslyš nás).

    ‑ Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,

      dej věřícím ducha odpovědnosti za církev a svět.

   ‑ Dej všem zemím spravedlivý sociální řád.

   ‑ Ukaž se jako Otec chudých a nemocných, vdov, sirotků a všech opuštěných.

   ‑ Shlédni milostivě na všechny zde shromážděné a na celou naši farnost (obec).

   Bože, náš Otče,

   ukaž nám svou moc a své milosrdenství

   a dej, ať tvých darů užíváme podle tvé vůle.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   3

  Bůh vždycky prokazoval svému lidu mnoho dobrodiní.

  Prosme ho proto za církev a za celý svět.

  (Prosíme tě, vyslyš nás).

   ‑ Otče milosrdenství, Bože veškeré útěchy,

      provázej svůj lid na jeho cestě do země tvého zaslíbení.

   ‑ Veď všechny národy k míru a vzájemné spolupráci.

   ‑ Dopřej hříšníkům radost z návratu do otcovského domu.

   ‑ Chraň všechny bratry a sestry naší farnosti (obce, našeho společenství)

      před každým neštěstím a náhlou smrtí.

  Bože, náš nebeský Otče,

  kéž s námi vždycky zůstává tvé milosrdenství,

  dej, ať chodíme po tvých cestách,

  aby se na nás naplnila tvá zaslíbení.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   4

  Ten, který se smilovával nad zástupy, je náš Pán a Mistr.

  Svěřme proto do jeho rukou potřeby celého světa.

  (Pane, smiluj se).

   ‑ Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, veď své věřící,

     aby tě následovali ve tvém milosrdenství ke všem lidem.

   ‑ Dej rodičům víru, vychovatelům moudrost a dětem šťastnou budoucnost.

   ‑ Smiluj se nade všemi, kteří trpí nouzí a žijí bez domova.

   ‑ Žehnej všem, kteří se k chvále tvého jména shromažďují v tomto chrámě.

  Bože, odevzdáváme se do tvé vůle.

  Posilni naši oddanost

  a ve své veliké dobrotě se nad námi smiluj.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   5

   (Zvláště v pátek)

  Shromáždili jsme se ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který před svým ukřižováním řekl: Až budu povýšen od země, všechny potáhnu k sobě.

  Vložme tedy do jeho rukou život všech lidí.

  (Pane, smiluj se).

   ‑ Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, učiň,

     aby tvá církev byla všem lidem pravdivým znamením spásy.

   ‑ Chraň všechny národy před hrůzou války a přírodních katastrof.

   ‑ Vlij novou naději těm, kdo ztratili důvěru v lidi i v Boha.

   ‑ Posvěť naši práci a naše utrpení.

  Bože, smiluj se nad lidem, který touží po spáse,

  a vyslyš naše prosby, které ti podle tvé vůle předkládáme.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   6

   (Zvláště v sobotu)

  S důvěrou prosme Ježíše Krista, našeho Pána, který se proto narodil a proto přišel na svět,

  aby vydal svědectví pravdě a aby všichni měli život věčný.

  (Pane, smiluj se).

   ‑ Pane Ježíši Kriste, všemohoucí Boží Slovo, Synu Marie Panny,

     veď svou církev, aby celému světu hlásala tvé evangelium.

   ‑ Dej, ať všechny národy usilují o mír a spravedlivý řád.

   ‑ Ukaž se jako zaslíbený Mesiáš těm, kdo toužebně očekávají zachránce a spasitele.

   ‑ Dej starým lidem, kteří žijí mezi námi,

     aby se mohli radovat z ovoce své práce a měli požehnané stáří.

  Bože, zjev lidu, který k tobě volá, své milosrdenství,

  naplň je svým pokojem

  a dej mu hojnost života.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   7

  Kristova láska je tak veliká, že přesahuje všechno naše chápání.

  Proto mu s důvěrou předložme prosby celé církve.

  (Pane, smiluj se).

   ‑ Pane Ježíši, plný lásky a smilování, odpusť své církvi její slabost

     a dej jí sílu, aby ti vydávala opravdové svědectví.

   ‑ Vlož do srdce svých vyvolených touhu po hlásání evangelia

     a pošli nové dělníky na svou vinici.

   ‑ Dej všem lidem, aby lačněli a žíznili po spravedlnosti a míru.

   ‑ Dej Ducha moudrosti a rady těm, na jejichž rozhodování závisejí lidské životy.

   ‑ Pomáhej všem, na něž doléhá těžké utrpení, a nauč je pochopit jeho smysl.

  Pane Bože, ty všechny lidi dobře znáš,

  ty víš, co potřebujeme,

  smiluj se nad námi

  a dej nám hojnost svých darů.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   


  Díkůvzdání

  Po přímluvách za zpěvu vhodné písně k Pánu Ježíši se PL odebere ke svatostánku, otevře jej, poklekne, vyjme Nejsvětější svátost, postaví ji na předem připravený korporál, uzavře svatostánek, a nejkratší cestou ji přenese na obětní stůl, postaví na připravený korporál.

  Klekne před obětním stolem, je přitom obrácen zády k lidem, modlí se litanie k Srdci Ježíšovu, nebo vhodný žalm, či jinou vhodnou modlitbu před Nejsvětější Svátostí. Nesmějí se užívat preface a eucharistické modlitby obsažené v římském misálu, aby nedocházelo k nebezpečí záměny obřadu se mší  svatou.

  Může použít i některou z následujících modliteb:

   Můj dobrý, láskyplný Ježíši, před tvou tváří padám na kolena

   a plný soucitu a bolesti sám u sebe uvažuji

   a rozjímám o tvých pěti ranách,

   mám na mysli,

   co už prorok David vložil do tvých úst:

   "Probodli mi ruce i nohy,

   spočítat mohu všechny své kosti" (Žalm 22(21), 17).

   

   Z celé duše tě vroucně žádám a zapřísahám:

   vlij do mého srdce živou víru, naději a lásku,

   opravdovou lítost nad spáchanými hříchy

   a pevnou vůli je napravit. (Český misál str. 960)

   

  Pak PL  otevře ciborium a pokleknutím Nejsvětější svátost pozdraví. 

  (svíce jsou rozsvíceny).

  Kde není obětní stůl, nechá ji odkrytou na oltáři před svatostánkem.

   

  Díkůvzdání je možné zakončit písní (nebo dokončením původní písně) k Pánu Ježíši.

   

  Obřady svatého přijímání

   

  Po skončení zpěvu písně říká hned PL se sepjatýma rukama výzvu k modlitbě Páně těmito slovy:

   PL: Podle Spasitelova příkazu

   a podle jeho božského učení

   odvažujeme se modlit:

   Nebo:

   PL: Nyní se společně pomodleme,

   jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus:

   Nebo:

   PL:  Pán Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno.

  S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci:

   Nebo:

   PL:  Když jsme byli pokřtěni, (nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale)

  přijali jsme Ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem.

  Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš:

  Nebo:

   PL:  Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno,

  pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš:

   A všichni společně pokračují:

  Otče náš, jenž jsi na nebesích,

   posvěť se jméno tvé.

   Přijď království tvé.

   Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

   Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

   A odpusť nám naše viny,

   jako i my odpouštíme našim viníkům.

   A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

   Možno přidat doxologii:

   Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

   PL: se sepjatýma rukama říká:

   Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.

   Nehleď tedy na naše hříchy,

   ale na víru své církve,

   a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.

   Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

  Amen.

   PL pak může vyzvat věřící k předání pozdravení pokoje:

   Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

   A všichni ‑ podle místních zvyklostí ‑ vzájemně si vymění pozdravení pokoje.

                                                      

  Protože se nekoná lámání hostie,

  neříká se ani nezpívá Beránku Boží, který snímáš hříchy světa…

   

  Potom podávající poklekne, vezme Nejsvětější svátost oltářní, drží ji poněkud pozdvihnutou a obrácen k přijímajícím říká:

   PL: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.

   Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

   A přijímající pokračují:

   Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,

   ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

  Bude‑li podávající sám také přijímat, říká potichu:

   Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.

   A přijme Svátost oltářní.

   

  Potom vezme ciborium, přistoupí k přijímajícím,

  každému z nich ukáže Svátost oltářní a řekne: Tělo Kristovo.

  Přijímající odpoví: Amen.

  Podávání svatého přijímání doprovází všichni přítomní společným zpěvem. Pokud se nezpívá, PL nebo lektor přečte před podáváním sv. přijímání příslušnou antifonu:

   

  Adventní doba:

   1.

  Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody. (Žalm 85(84), 13)

   2.

  Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině a uvidíš radost,

  která k tobě přichází od tvého Boha. (Bar, 5,5; 4,36)

   3.

  Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem,

  a budeme se celým srdcem radovat. (Žalm 106(105),4‑5; Iz 38,3)

   4.

  Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je "Bůh s námi").  (Iz 7,14)

   

  Vánoční doba:

   1.

  Slovo se stalo tělem a viděli jsme jeho slávu. (Jan 1,14)

   2.

  Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se s lidmi. (Bar 3,38)

   

  Postní doba:

   1.

  Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. (Mt 4,4)

   2.

  To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil, toho poslouchejte!  (Mt 17,5)

   3.

  Chvalte Hospodina všichni lidé,

  neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství. (Žalm 117 (116),1‑2)

    4.

  Vložím do vašeho nitra svého ducha a způsobím,

  že budete žít podle mých zákonů,

  zachovávat má přikázání a plnit je, praví Pán. (Ez 36,27)

    5.

   Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě, praví Pán. (Jan 12,32)

   

  Velikonoční doba:

   1.

  Vy jste lid patřící Bohu jako vlastnictví,

  abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten,

  který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Aleluja. (1 Petr 2,9)

   2.

  Vy všichni, pokřtěni v Krista, oblékli jste se v Krista. Aleluja. (Gal 3,27)

   3.

  Ježíš vyzval své učedníky: Pojďte a jezte! A vzal chléb a dával jim. Aleluja. (Jan 21,12‑13)

   4.

  Vstal Kristus z mrtvých a osvítil nás, svou krví nás vykoupil.  Aleluja.

   5.

  Kristus, náš Pán, byl vydán na smrt pro naše hříchy,

  a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Aleluja. (Řím 4,25)

   6.

  Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám,

  ne ten, který dává svět, já vám dávám, praví Pán. Aleluja. (Jan 14,27)

   7.

  Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém,

  ten vás naučí všemu a připomene vám všechno,

  co jsem vám řekl já, praví Pán.  Aleluja. (Jan 14,26)

   

  Liturgické mezidobí:

    1.

  Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, praví Pán. (Jan 10,10)

   2.

  Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. (Jan 11,27)

   3.

  Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán. (Mt 28,20)

   4.

  Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. (1 Jan 4,16)

   5.

  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, praví Pána,

  a já ho vzkřísím v poslední den. (Jan 6,54)

   6.

  Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. (Jan 10,14)

   7.

  Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá. (Pláč 3,25)

   8.

  Je to jeden chléb, a proto my ‑ i když je nás mnoho ‑ tvoříme  jedno tělo,

  neboť všichni máme účast na tom jednom chlebě. (1 Kor 10,17)

   9.

  Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny. (Mk 10,45)

   10.

  Učedníci poznali Pána při lámání chleba. (Lk 24,35)

   


   

  Po svatém přijímání setře podávající pozůstalé částečky z patény  do ciboria, a je‑li třeba, omyje si ruce v abluční nádobce. 

  Svátost oltářní uloží zpět do svatostánku a pozdraví pokleknutím. Je vhodné, aby následovala chvíle ticha nebo žalm nebo chvalozpěv.

  Po chvíli ticha se PL postaví a se sepjatýma rukama říká od sedadla jednu z modliteb.

   1.

  Pane Ježíši, tys za nás obětoval své tělo a krev

  a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;

  dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,

  aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení.

  Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

   2.

  Bože, tvůj Syn naplnil dílo našeho vykoupení

  a my při slavení jeho smrti a vzkříšení

  s vírou zvěstujeme toto velikonoční poselství spásy;

  prosíme tě, nauč nás stále plněji prožívat,

  co slavíme svátostnými znameními.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   3.

  Pozval jsi nás, Bože,

  abychom u tvého stolu jedli z jednoho chleba;

  naplň nás milostí Ducha svatého,

  abychom tvořili jedno společenství

  a poznali štěstí opravdové lásky.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   4.

  Nasytil jsi nás, Bože, tělem a krví svého Syna;

  dej, ať nás účast na této hostině

  spojuje v bratrské společenství.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   5.

  Bože, radostně ti děkujeme za to,

  že můžeme mít účast na slavných tajemstvích,

  neboť v nich nám už zde na zemi

  dopřáváš podíl na nebeském životě.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   6.

  Bože, radostně ti děkujeme za to,

  že můžeme mít účast na slavných tajemstvích,

  neboť v nich nám už zde na zemi

  dopřáváš podíl na nebeském životě.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   7.

  Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ

  svátostí těla a krve svého Syna;

  udržuj v nás upřímnou snahu žít tak,

  abychom vždycky plnili tvou vůli.

  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   8.

  Bože, tys nám dal jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha

  a spojil jsi nás v Kristu v jedno;

  dej, ať se to projevuje v našem životě,

  abychom s radostí spolupracovali na spáse světa.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   9.

  Bože, ty nám dáváš svátostný pokrm,

  veliký dar své lásky;

  upevňuj a rozněcuj v nás tuto lásku,

  abychom žili v trvalém spojení s tvým Synem

  a učili se ho poznávat a milovat také v našich bratřích.

  Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

   10.

  Děkujeme ti, Bože, za tento svátostný pokrm

  a prosíme tě:

  dej, ať nás tvůj svatý Duch neustále obnovuje

  svou silou působící ve svátostech,

  abychom ti zůstali upřímně oddáni.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   11.

  Jedli jsme z jednoho chleba

  a pokorně tě, Bože, prosíme:

  upevňuj nás ve své lásce

  a dej nám žít novým životem.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   12.

  V době velikonoční:

  Naplň nás, Bože, svým Duchem;

  a když jsme při velikonoční hostině jedli z jednoho chleba,

  ať nás všechny spojuje v jedno tvá láska.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   13.

  Prosíme tě, Bože,

  ať nás přijímání těla a krve tvého Syna očišťuje

  od všeho starého a špatného,

  abychom žili novým způsobem života.

  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   14.

  Kristovým vzkříšením jsi nám, Bože, otevřel cestu ke spáse

  a svátostným pokrmem nás posiluješ,

  abychom došli do plnosti věčného života;

  dej, ať v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce.

  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   


  Závěrečné obřady

   

  Před propuštěním lidu může PL vsunout krátká sdělení podle pokynů faráře.

   

  PL stojí obrácen k věřícím a říká se sepjatýma rukama:

  PL: Ať nám Bůh žehná

   a chrání nás všeho zlého

   a dá nám život věčný.

   Nebo:

   Ať nám žehná a chrání nás

   všemohoucí a milosrdný Bůh,

   Otec i Syn i Duch svatý.

  PL znamená se křížem jako ostatní věřící (nežehná společenství).

  V: Amen.

   PL propouští společenství slovy:

   PL: Jděte v pokoji. (Ve velikonočním oktávu: Aleluja, aleluja.)

   V: Bohu díky.(Ve velikonočním oktávu: Aleluja, aleluja.)

  Po propuštění pozdraví PL oltář úklonou

  (nebo pokleknutím, pokud je na oltáři svatostánek s Nejsvětější svátostí)

  a za zpěvu věřících odchází do sakristie.

   

   

   

  Bohoslužba slova bez podávání svatého přijímání

   

  Pověřený laik (PL) se obléká v sakristii do oděvu pro přisluhujícího (např. komže, superpelice a límec). Neužívá oděvu, který je vyhrazen pro kněze či jáhna.

  Podle liturgického kalendáře připraví potřebné liturgické knihy (lekcionář), nebo je připraví kostelník a PL  překontroluje, zda je vše v pořádku, dále připraví Zpěvy s odpovědí lidu, knihu přímluv, příručku k vedení bohoslužby slova za nepřítomnosti kněze, kancionál k výběru vhodné písně, kterou vybere podle liturgické doby. Neměla by to být mešní píseň.

   

   Rozsvítí svíce na obětním stole, na obětním stole nic jiného nepřipravuje.

  Neužívá předsednické sedadlo pro kněze. PL  nikdy neříká "Pán s vámi" a nemá nikdy rozepjaté ruce.(Ani při modlitbě Otče náš) a nikdy nežehná věřícím.

   

   

  Zvonkem dá věřícím znamení k zahájení zpěvu, při němž vstupuje do presbytáře.

  Při jeho příchodu všichni povstanou.  Pokud je v presbytáři svatostánek s Eucharistií, před ním poklekne, pozdraví oltář úklonou a odebere se k sedadlu a zahájí Úvodní obřady. Při bohoslužbě slova se neužívá kadidlo. Je vhodné, aby se na průběhu bohoslužby slova aktivně podílelo více věřících.

   

  Struktura Bohoslužby slova za nepřítomnosti kněze, při níž se nepodává sv. přijímání,

  je stejná od počátku až do skončení přímluv (č. 11 - 14).

   

  Po skončení přímluv následují Litanie loretánské nebo Litanie k Srdci Ježíšovu nebo modlitba růžence, či jiné vhodné modlitby.

   

  Možno zpívat vhodnou píseň

  a po skončení zpěvu písně říká PL se sepjatýma rukama výzvu k modlitbě Páně těmito slovy:

   PL: Podle Spasitelova příkazu

   a podle jeho božského učení

   odvažujeme se modlit:

   Nebo:

   PL: Nyní se společně pomodleme,

   jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus:

   Nebo:

   PL:  Pán Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci:

   Nebo:

   PL:  Když jsme byli pokřtěni, (nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale)

  přijali jsme Ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem.

  Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš:

   Nebo:

   PL:  Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno,

  pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš:

   A všichni společně pokračují:

  Otče náš, jenž jsi na nebesích,

   posvěť se jméno tvé.

   Přijď království tvé.

   Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

   Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

   A odpusť nám naše viny,

   jako i my odpouštíme našim viníkům.

   A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

   Možno přidat doxologii:

   Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

   

  Závěrečné obřady

  Před propuštěním lidu může PL vsunout krátká sdělení podle pokynů faráře. 

  PL stojí obrácen k věřícím a říká se sepjatýma rukama:

   PL: Ať nám Bůh žehná

   a chrání nás všeho zlého

   a dá nám život věčný.

   Nebo:

   Ať nám žehná a chrání nás

   všemohoucí a milosrdný Bůh,

   Otec i Syn i Duch svatý.

  PL znamená se křížem jako ostatní věřící (nežehná společenství).

  V: Amen.

   PL propouští společenství slovy:

   PL: Jděte v pokoji. (Ve velikonočním oktávu: Aleluja, aleluja.)

   V: Bohu díky.(Ve velikonočním oktávu: Aleluja, aleluja.)

  Po propuštění pozdraví PL oltář úklonou

  (nebo pokleknutím, pokud je na oltáři svatostánek s Nejsvětější svátostí)

  a za zpěvu věřících odchází do sakristie.

   

   

   

  Dodatek

  Těchto textů je možno použít i při podávání sv. přijímání mimo bohoslužbu slova za nepřítomnosti kněze.

   Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

   Jáhen nebo pověřený laik:

  Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha,

  ať je s námi se všemi.

   Nebo:

  Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s námi se všemi.

   

  Lid odpovídá:

  Amen.

   

  Oslovení

  Bratři a sestry, Bůh nás ve své lásce zve ke stolu svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

   Nebo:

  Bratři a sestry, chvalme Pána, který nás zve ke stolu svého slova svého těla.

   

  Úkon kajícnosti

  Nejprve si však uvědomme svou nedostatečnost a přiznejme své hříchy.

  Potom říkají společně:

   Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,

   že často hřeším myšlením, slovy i skutky,

   a nekonám, co mám konat,

   je to má vina, má veliká vina.

   Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii

   všechny anděly a svaté,

   abyste se za mne u Boha přimlouvali.

  Jáhen nebo pověřený laik:

   Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,

   odpusť nám hříchy

   a doveď nás do života věčného.

   Všichni odpovědí:

   Amen.

   Druhý způsob:

   Jáhen nebo pověřený laik:

   Smiluj se nad námi, Pane.

   Všichni:

   Zhřešili jsme proti tobě.

   Jáhen nebo pověřený laik:

   Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

  Všichni:

  A dej nám svou spásu.

  Jáhen nebo pověřený laik:

  Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,

  odpusť nám hříchy

  a doveď nás do života věčného.

  Všichni:

  Amen.

  Třetí způsob:

  Jáhen nebo pověřený laik:

  Svou smrtí a svým vzkříšením jsi nás zachránil, Pane:

  Smiluj se nad námi.

  Všichni:

  Pane, smiluj se nad námi.

  Jáhen nebo pověřený laik:

  Dílo vykoupení v nás stále obnovuješ, Kriste:

  Smiluj se nad námi.

  Všichni:

  Kriste, smiluj se nad námi.

  Jáhen nebo pověřený laik:

  Dáváš nám své tělo,

  abychom skrze tvou smrt měli účast na věčném životě, Pane:

  Smiluj se nad námi

  Všichni:

  Pane, smiluj se nad námi.

  Jáhen nebo pověřený laik:

  Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,

  odpusť nám hříchy

  a doveď nás do života věčného.

  Všichni:

  Amen.

   

  Modlitba Páně

  se uvádí těmito slovy:

   Podle Spasitelova příkazu

   a podle jeho božského učení

   odvažujeme se modlit:

   Nebo:

   Nyní se společně pomodleme,

   jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus:

   Nebo:

   Pán Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno.

   S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci:

   Nebo:

  Když jsme byli pokřtěni,

  (nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale)

  přijali jsme Ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem.

  Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš:

   Nebo:

  Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno,

  pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš:

  A všichni společně pokračují:

   Otče náš, jenž jsi na nebesích,

   posvěť se jméno tvé.

   Přijď království tvé.

   Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

   Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

   A odpusť nám naše viny,

   jako i my odpouštíme našim viníkům.

   A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

   Možno přidat doxologii:

    Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

   

  Jáhen nebo pověřený laik potom říká jednu z následujících modliteb:

   1.

   Pane Ježíši, tys za nás obětoval své tělo a krev

   a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;

   dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,

   aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení.

   Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

   2.

   Bože, tvůj Syn naplnil dílo našeho vykoupení

   a my při slavení jeho smrti a vzkříšení

   s vírou zvěstujeme toto velikonoční poselství spásy;

   prosíme tě, nauč nás stále plněji prožívat,

   co slavíme svátostnými znameními.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   3.

   Pozval jsi nás, Bože,

   abychom u tvého stolu jedli z jednoho chleba;

   naplň nás milostí Ducha svatého,

   abychom tvořili jedno společenství

   a poznali štěstí opravdové lásky.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   4.

   Nasytil jsi nás, Bože, tělem a krví svého Syna;

   dej, ať nás účast na této hostině

   spojuje v bratrské společenství.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   5.

   Bože, radostně ti děkujeme za to,

   že můžeme mít účast na slavných tajemstvích,

   neboť v nich nám už zde na zemi

   dopřáváš podíl na nebeském životě.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   6.

   Bože, radostně ti děkujeme za to,

   že můžeme mít účast na slavných tajemstvích,

   neboť v nich nám už zde na zemi

   dopřáváš podíl na nebeském životě.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   7.

   Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ

   svátostí těla a krve svého Syna;

   udržuj v nás upřímnou snahu žít tak,

   abychom vždycky plnili tvou vůli.

   Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   8.

   Bože, tys nám dal jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha

   a spojil jsi nás v Kristu v jedno;

   dej, ať se to projevuje v našem životě,

   abychom s radostí spolupracovali na spáse světa.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   9.

   Bože, ty nám dáváš svátostný pokrm,

   veliký dar své lásky;

   upevňuj a rozněcuj v nás tuto lásku,

   abychom žili v trvalém spojení s tvým Synem

   a učili se ho poznávat a milovat také v našich bratřích.

   Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

   10.

   Děkujeme ti, Bože, za tento svátostný pokrm

   a prosíme tě:

   dej, ať nás tvůj svatý Duch neustále obnovuje

   svou silou působící ve svátostech,

   abychom ti zůstali upřímně oddáni.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   11.

   Jedli jsme z jednoho chleba

   a pokorně tě, Bože, prosíme:

   upevňuj nás ve své lásce

   a dej nám žít novým životem.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   12.

   V době velikonoční:

   Naplň nás, Bože, svým Duchem;

   a když jsme při velikonoční hostině jedli z jednoho chleba,

   ať nás všechny spojuje v jedno tvá láska.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   13.

   Prosíme tě, Bože,

   ať nás přijímání těla a krve tvého Syna očišťuje

   od všeho starého a špatného,

   abychom žili novým způsobem života.

   Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   14.

   Kristovým vzkříšením jsi nám, Bože, otevřel cestu ke spáse

   a svátostným pokrmem nás posiluješ,

   abychom došli do plnosti věčného života;

   dej, ať v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce.

   Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   


   

  Závěrečné požehnání

   

  Pověřený laik stojí obrácen k věřícím a říká se sepjatýma rukama:

  Ať nám Bůh žehná

  a chrání nás všeho zlého

  a dá nám život věčný.

  Nebo:

  Ať nám žehná a chrání nás

  všemohoucí a milosrdný Bůh,

  Otec i Syn i Duch svatý.

  Všichni:

  Amen.

  Pověřený laik se znamená křížem (nežehná společenství).

   

  Pověřený laik propouští společenství slovy:

  Jděte v pokoji.

  Všichni: Bohu díky.