Jako liturgický text mají litanie k svatým dvojí základní podobu. Jejich delší text se zpívá zejména během různých liturgických průvodů nebo i při jiných příležitostech. Kratší text těchto litanií, různě přizpůsobený,  je součástí slavení velikonoční vigilie a také obřadů při slavení některých svátostí a svátostin.
Mezi litanie k svatým lze počítat také Loretánské litanie k Panně Marii, Litanie k svatému Josefu a u nás též Litanie k českým svatým ochráncům, potvrzené příslušnou kongregací pro používání při veřejně konaných pobožnostech, popřípadě další litanie k některému světci, schválené kompetentní autoritou.

 

Strukturu litanií k svatým tvoří tyto oddíly:                        

 

Prosba k Bohu

Vyberou se prosby jedné z nabízených variant.

 

Vzývání svatých

Do tohoto oddílu se mohou přidat na příslušná místa některá další jména svatých.
Vkládají se v chronologickém pořadí - podle data, kdy skončila jejich pozemská pouť, do následujících skupin:
 
Panna Maria a andělé
Patriarchové a proroci
Apoštolové a učedníci Páně
 
Mučedníci
Mučednice
 
Biskupové a učitelé církve
Kněží a řeholníci
Řeholnice
 
Laikové – muži
Laikové – ženy

 

Vzývání Krista

Vyberou se prosby jedné z nabízených variant.

 

Prosby v různých potřebách

Vyberou se prosby jedné z nabízených variant. Mezi prosby v různých potřebách je možné přidat několik dalších invokací podle okolností.

 

Závěr

Vyberou se prosby jedné z nabízených variant.

 


Český text litanií k svatým byl potvrzen příslušnou kongregací a povolen k užívání:

 

1. Litanie ke všem svatým – delší text

- spolu s úpravou národního kalendáře (SCCD – Prot. n. 1107/73, 17. 11. 1973)

2. Litanie ke všem svatým – kratší text

- spolu s úpravou národního kalendáře (SCCD – Prot. n. 1107/73, 17. 11. 1973)

3. Při slavení velikonoční vigilie

- Český misál (SCSCD – Prot. CD 237/77, 14. 11. 1977)

4. Při svěcení biskupů

- Svěcení biskupů, kněží a jáhnů (CCDDS - Prot. n. 2589/97/L, 16. 9. 2003)

5. Při svěcení kněží

- Svěcení biskupů, kněží a jáhnů (CCDDS - Prot. n. 2589/97/L, 16. 9. 2003)

6. Při svěcení jáhnů a kněží i jáhnů společně

- Svěcení biskupů, kněží a jáhnů (CCDDS - Prot. n. 2589/97/L, 16. 9. 2003)

7. Při žehnání opata a abatyše

- Obřady žehnání opata a abatyše (CCDDS – Prot. n. 318/02/L, 2. 2. 2008)

8. Při zasvěcení panen

- Obřady zasvěcení panen (CCDDS – Prot.n. 317/02/L, 29. 4. 22004)

9. Při doživotních slibech řeholníků

- Obřady řeholních slibů (SCCD – Prot. n. 811/72, 20. 6. 1972)

10. Při doživotních slibech řeholnic

- Obřady řeholní slibů (SCCD – Prot. n. 811/72, 20. 6. 1972)

11. Při zasvěcení kostela a oltáře

- Obřady zasvěcení kostela a oltáře (CCDDS – Prot. n. 2530/00/L, 28. 1. 2008)

12. Při korunovaci obrazu nebo sochy Panny Marie,

     koná-li se ve spojení s bohoslužbou slova

- Obřady korunovace obrazu nebo sochy Panny Marie

   (CCDDS – Prot.n. 2793/99/L, 1. 12. 2000)

 


 1. Litanie ke všem svatým – delší text

Mohou se přidat na příslušná místa některá další jména svatých, především titulárního světce kostela nebo místního patrona a světců, které lid zvláště uctívá. Mezi prosby v různých potřebách je možné přidat několik dalších invokací podle okolností.

 

Prosba k Bohu

 

Buď A:

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Nebo B:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Anebo C:

Bože, náš nebeský Otče,                                                       smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,                                                 smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý,                                                                smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný,                                                            smiluj se nad námi.

 

Vzývání svatých

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,                                                             oroduj za nás.

Svatá Panno panen,                                                              oroduj za nás.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli,                                         orodujte za nás.

Všichni svatí andělé,                                                             orodujte za nás.

 

Patriarchové a proroci

 

Svatý Abraháme,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Mojžíši,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Eliáši,                                                                          oroduj za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                        oroduj za nás.

Všichni svatí patriarchové a proroci                                       orodujte za nás.

 

Apoštolové a učedníci Páně

 

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene a Jakube,                                                             oroduj za nás.

Svatý Tomáši,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Matouši,                                                                       oroduj za nás.

Všichni svatí apoštolové,                                                        oroduj za nás.

 

Svatý Lukáši,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Marku,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Barnabáši,                                                                   oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

Všichni svatí učedníci Páně,                                                   orodujte za nás.

 

Mučedníci

 

Svatý Štěpáne,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                        oroduj za nás.

Svatý Polykarpe,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Justine,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Cypriáne,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Bonifáci,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                        oroduj za nás.

Svatý Stanislave,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Tomáši Beckete,                                                         oroduj za nás.

Svatý Jene Fischere a Tomáši More,                                     orodujte za nás.

Svatý Pavle (Miki), mučedníku japonský,                              oroduj za nás.

Svatý Izáku (Jogues) a Jene (de Brébeuf),

                                   mučedníci američtí,                            orodujte za nás.

Svatý Petře (Chanele), mučedníku Oceánie,                         oroduj za nás.

Svatý Karle (Lwango), mučedníku ugandský,                       oroduj za nás.

 

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                      orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                       oroduj za nás.

Svatá Ludmilo,                                                                      oroduj za nás.

Svatá Marie Gorettiová,                                                        oroduj za nás.

Všichni svatí mučedníci,                                                        oroduj za nás.

 

Biskupové a učitelé církve

 

Svatý Lve a Řehoři,                                                               oroduj za nás.

Svatý Ambroži,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jeronýme,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile a Řehoři Naziánský,                                          orodujte za nás.

Svatý Jene Zlatoústý,                                                            oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Patriku,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

Svatý Karle Boromejský,                                                      oroduj za nás.

Svatý Františku Saleský,                                                       oroduj za nás.

Svatý Pie Desátý,                                                                 oroduj za nás.

 

Kněží a řeholníci

 

Svatý Antoníne Poustevníku,                                                 oroduj za nás.

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Prokope,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Bernarde,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                 orodujte za nás.

Svatý Tomáši Akvinský,                                                       oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Loyoly,                                                          oroduj za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                   oroduj za nás.

Svatý Vincenci z Paula,                                                         oroduj za nás.

Svatý Jene Maria Vianneyi,                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Bosko,                                                                 oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                        oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                        oroduj za nás.

Svatá Růženo Limská,                                                           oroduj za nás.

 

Laikové

 

Svatý Ludvíku,                                                                      oroduj za nás.

 

Svatá Moniko,                                                                      oroduj za nás.

Svatá Alžběto Uherská,                                                        oroduj za nás.

Svatá Hedviko,                                                                     oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                   orodujte za nás.

 

Vzývání Krista

 

Buď A:

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od ďáblových úkladů                                                            vysvoboď nás, Pane.

Od hněvu, nenávisti a zlé vůle                                                 vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým svatým vtělením                                                            vysvoboď nás, Pane.

Svým narozením                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Svým křtem a postem                                                            vysvoboď nás, Pane.

Svým křížem a umučením                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a pohřbením                                                         vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Svým slavným nanebevstoupením                                          vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha svatého                                                        vysvoboď nás, Pane.

Svým slavným příchodem na konci věků                                vysvoboď nás, Pane.

Nebo B:

Kriste, Synu Boha živého,                                                     smiluj se nad námi.

Tys přišel na tento svět,                                                         smiluj se nad námi.

Ty ses dal přibít na kříž,                                                        smiluj se nad námi.

Tys za nás umřel,                                                                  smiluj se nad námi.

Tys ležel v hrobě,                                                                  smiluj se nad námi.

Tys slavně vstal z mrtvých,                                                    smiluj se nad námi.

Tys vstoupil na nebesa,                                                         smiluj se nad námi.

Tys na apoštoly seslal Ducha svatého,                                   smiluj se nad námi.

Ty sedíš po Otcově pravici,                                                  smiluj se nad námi.

Ty přijdeš soudit živé i mrtvé,                                               smiluj se nad námi.

 

Prosby v různých potřebách

 

Buď A:

Ušetři nás, Pane.                                                                    Prosíme tě, vyslyš nás.

Přiveď nás k pravému pokání.                                               Prosíme tě, vyslyš nás.

Dej nám sílu vytrvat v tvé službě.                                            Prosíme tě, vyslyš nás.

Všem, kdo nám prokazují dobro, odplať dobrem věčným.     Prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej zemi a chraň úrodu.                                                Prosíme tě, vyslyš nás.

Nebo B:

Odpusť nám, Pane.                                                               Prosíme tě, vyslyš nás.

Probouzej v nás touhu po tobě.                                             Prosíme tě, vyslyš nás.

Zachraň nás, naše bratry a sestry,

příbuzné a přátele (dobrodince) před smrtí věčnou.               Prosíme tě, vyslyš nás.

Dej všem věrným zemřelým věčné odpočinutí.                      Prosíme tě, vyslyš nás.

Chraň svět před epidemií, hladem a válkou.                         Prosíme tě, vyslyš nás.

Všem národům dej mír a pravou svornost.                           Prosíme tě, vyslyš nás.

Dokončení proseb (pro A i B):

Veď a ochraňuj svou mocí církev.                                       Prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání.                                            Prosíme tě, vyslyš nás.

Všem, kdo v tebe věří, dej jednotu.                                      Prosíme tě, vyslyš nás.

Veď lidstvo k světlu evangelia.                                             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Závěr

 

Buď A:

Kriste, uslyš nás.                                                                 Kriste, uslyš nás.  

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.                 

Nebo B:

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.                 

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                             Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

Anebo C:

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          smiluj se nad námi.

 

Modlitba

 

Bože, naše útočiště a sílo,

ty sám jsi nás pohnul k tomu, abychom tě prosili;

vyslyš proto modlitby své církve

a dej nám všechno, oč tě s vírou prosíme.

Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Nebo:

Bože, ty víš, jak jsme slabí a bezmocní;

dej nám sílu, abychom tě milovali,

jako tě milovali tvoji svatí.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

 

2. Ke všem svatým – kratší text

 

Mohou se přidat na příslušná místa některá další jména svatých, především titulárního světce kostela nebo místního patrona a světců, které lid zvláště uctívá; a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                     oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                 orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                              orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                           oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                        oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                      oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                      oroduj za nás.

 

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                    orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                    oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                     orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Maria Vianneyi,                                                  oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                      oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                      oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                 orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha svatého                                                        vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého,                                                      prosíme tě, vyslyš nás.

 

Buď A:

Kriste, uslyš nás.                                                                    Kriste, uslyš nás.  

Kriste, vyslyš nás.                                                                  Kriste, vyslyš nás.                 

Nebo B:

Kriste, vyslyš nás.                                                                  Kriste, vyslyš nás.                 

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                              Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

 

3. Při slavení velikonoční vigilie

 

Mohou se přidat na příslušná místa některá další jména svatých, především titulárního světce kostela nebo místního patrona a křestních patronů těch, kdo přijímají křest; a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                      oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                  orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                        oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                        oroduj za nás.

 

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                      orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                       oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                 orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Maria Vianneyi,                                                   oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                        oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                        oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                   orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                   vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha svatého                                                        vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

 

Jen když se křtí:

Dej těmto vyvoleným,

ať se ve křtu narodí k tvému životu.                                     Prosíme tě, vyslyš nás.

Když se nekřtí:

Požehnej tuto vodu a dej,                                                     

ať se ti, kdo v ní budou pokřtěni, narodí k tvému životu.     Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Ježíši, Synu Boha živého,                                                   prosíme tě, vyslyš nás.


 

4. Při svěcení biskupů

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona svěcenců apod.); a také několik dalších invokací podle okolností.

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                     

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.                   

Pane, smiluj se.                                                                     Pane, smiluj se.                     

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                     oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                 orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                               oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Petře,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Pavle,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Jakube,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                           oroduj za nás.

Svatý Tomáši,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jakube,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Filipe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Bartoloměji,                                                                oroduj za nás.

Svatý Matouši,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Šimone,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Judo Tadeáši,                                                             oroduj za nás.

Svatý Matěji,                                                                       oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                       oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                      oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                      oroduj za nás.

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                    orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                     oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                 orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Vianneyi,                                                             oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                        oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                        oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                   orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                             vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                   vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                            prosíme tě, vyslyš nás.

Veď a ochraňuj svou církev,                                               prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,                                          prosíme tě, vyslyš nás.

 

Při svěcení jednoho biskupa:

Požehnej tohoto vyvoleného,                                              prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného a posvěť ho,                           prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného,

posvěť ho a dej mu milost k službě,                                    prosíme tě, vyslyš nás.

Při svěcení více biskupů:

Požehnej tyto vyvolené,                                                     prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené a posvěť je,                                   prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené,

posvěť je a dej jim milost k službě,                                     prosíme tě, vyslyš nás.

 

Všem národům dej mír a pravou svornost,                          prosíme tě, vyslyš nás.

Všem utiskovaným

prokaž své milosrdenství,                                                   prosíme tě, vyslyš nás.

Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě,                              prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého,                                                   prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                               Kriste, uslyš nás.  

Kriste, vyslyš nás.                                                             Kriste, vyslyš nás.                 

Nebo:

Kriste, vyslyš nás.                                                             Kriste, vyslyš nás.                 

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                           Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 


 
5. Při svěcení kněží

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona svěcenců apod.); a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                     

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.                   

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                     

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                      oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                  orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                       oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                       oroduj za nás.

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                     orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                      oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                        orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                  orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Vianneyi,                                                             oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                        oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                        oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                   orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                             prosíme tě, vyslyš nás.

Veď a ochraňuj svou církev,                                                prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,                                            prosíme tě, vyslyš nás.

 

Při svěcení více kněží:

Požehnej tyto vyvolené,                                                       prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené a posvěť je,                                     prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené,

posvěť je a dej jim milost k službě,                                      prosíme tě, vyslyš nás.

Při svěcení jednoho kněze:

Požehnej tohoto vyvoleného,                                               prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného a posvěť ho,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného,

posvěť ho a dej mu milost k službě,                                     prosíme tě, vyslyš nás.

 

Všem národům dej mír a pravou svornost,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Všem utiskovaným

prokaž své milosrdenství,                                                     prosíme tě, vyslyš nás.

Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě,                                 prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého,                                                      prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                                  Kriste, uslyš nás.                   

Kriste, vyslyš nás.                                                                Kriste, vyslyš nás.  

Nebo:                                                                                                                       

Kriste, vyslyš nás.                                                                Kriste, vyslyš nás.                 

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                              Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

6. Při svěcení jáhnů a kněží i jáhnů společně

 

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona svěcenců apod.); a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.       

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.         

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                     oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                 orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                               oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                              orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

Svatý Štěpáne,                                                                      oroduj za nás.

 

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                       oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Vincenci,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                        oroduj za nás.

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                      orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                       oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Efréme,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                 orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Vianneyi,                                                             oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                       oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                       oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                  orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                             vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                   vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                 vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                     vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

Veď a ochraňuj svou církev,                                                 prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,                                            prosíme tě, vyslyš nás.

 

Při svěcení více jáhnů nebo kněží i jáhnů společně:

Požehnej tyto vyvolené,                                                        prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené a posvěť je,                                      prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto vyvolené,

posvěť je a dej jim milost k službě,                                       prosíme tě, vyslyš nás.

Při svěcení jednoho jáhna:

Požehnej tohoto vyvoleného,                                                prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného a posvěť ho,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tohoto vyvoleného,

posvěť ho a dej mu milost k službě,                                      prosíme tě, vyslyš nás.

 

Všem národům dej mír a pravou svornost,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Všem utiskovaným

prokaž své milosrdenství,                                                     prosíme tě, vyslyš nás.

Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě,                                prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého,                                                     prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                                 Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.

Nebo:

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.                 

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                             Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

7. Při žehnání opata a abatyše

 

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona nového opata či abatyše apod.); a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.         

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.              

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                        

Nebo:                                                                                               

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.              

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                      oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                  orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                       oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                        oroduj za nás.

 

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                      orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                       oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

Svatý Norberte,                                                                   oroduj za nás.

 

Svatý Antoníne,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Kolumbáne,                                                                oroduj za nás.

Svatý Bedo,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Romualde,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Bruno,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Bernarde,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Dominiku,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Františku,                                                                    oroduj za nás.

 

Svatá Scholastiko,                                                                 oroduj za nás.

Svatá Kláro,                                                                          oroduj za nás.

Svatá Anežko Česká,                                                            oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                         oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                    orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

Veď a ochraňuj svou církev,                                                 prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,                                            prosíme tě, vyslyš nás.

Všem národům dej mír a pravou svornost,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Všem, kteří slíbili zachovávání

evangelních rad, dej podíl na díle spásy,                               prosíme tě, vyslyš nás.

Všem řeholním společenstvím

uchovej a rozmnož lásku ke Kristu

a věrnost duchu jejich zakladatelů,                                       prosíme tě, vyslyš nás.

Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě,                                prosíme tě, vyslyš nás.

 

Při žehnání opata:

Požehnej tohoto zvoleného opata

a pomáhej mu v jeho službě,                                               prosíme tě, vyslyš nás.

Při žehnání abatyše:

Požehnej tuto zvolenou abatyši

a pomáhej jí v její službě,                                                   prosíme tě, vyslyš nás.

 

Ježíši, Synu Boha živého,                                                   prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                               Kriste, uslyš nás.       

Kriste, vyslyš nás.                                                              Kriste, vyslyš nás.

Nebo:                                                                                    

Kriste, vyslyš nás.                                                              Kriste, vyslyš nás.     

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                            Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

8. Při zasvěcení panen

 

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona panen přijímajících zasvěcení apod.); a také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.    

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.                      

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                     

Nebo:

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.           

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                     oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                 orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne a Vavřinče,                                                    orodujte za nás.

Svatý Václave,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                        oroduj za nás.

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                      orodujte za nás.

 

Svatá Anežko,                                                                       oroduj za nás.

Svatá Marie Goretti,                                                              oroduj za nás.

 

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Ambroži,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

 

Svatý Jeronýme,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Benedikte,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Dominiku a Františku,                                                 orodujte za nás.

 

Svatá Makrino,                                                                      oroduj za nás.

Svatá Scholastiko,                                                                 oroduj za nás.

Svatá Kláro a Kateřino,                                                         orodujte za nás.

Svatá Anežko Česká,                                                            oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                         oroduj za nás.

Svatá Růženo z Limy,                                                            oroduj za nás.

Svatá Luiso de Marillac,                                                        oroduj za nás.

Svatá Markéto Marie Alacoque,                                            oroduj za nás.

Svatá Terezie z Lisieux,                                                         oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                   orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej, ať se stále připodobňují Kristu,

snoubenci své církve,                                                           prosíme tě, vyslyš nás.

Své církvi stále uchovávej a rozmnožuj dar panenství,           prosíme tě, vyslyš nás.

Všem věřícím v Krista daruj pevnou naději na vzkříšení

a život věčný,                                                                      prosíme tě, vyslyš nás.

Všem národům dej mír a pravou svornost,                           prosíme tě, vyslyš nás.

Společenstvím žijícím podle evangelních rad

dopřej stálý duchovní růst a nová povolání,                          prosíme tě, vyslyš nás.

Rodičům a příbuzným těchto vyvolených

dej hojnost nebeských darů,                                                 prosíme tě, vyslyš nás.

Požehnej tyto své služebnice, posvěť je a sobě zasvěť,         prosíme tě, vyslyš nás.

Ježíši, Synu Boha živého,                                                      prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                                  Kriste, uslyš nás.                   

Kriste, vyslyš nás.                                                                Kriste, vyslyš nás.                 

Nebo:                                                                                    

Kriste, vyslyš nás.                                                                Kriste, vyslyš nás.

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                               Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 
 
 

9. Při doživotních slibech řeholníků

 

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona těch, kdo skládají sliby, apod.) a těch, které řeholní společenství nebo lid zvláště uctívá.

Z proseb označených písmeny se zařadí alespoň jedna; a je možné přidat také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                     Pane, smiluj se.                          

Kriste, smiluj se.                                                                   Kriste, smiluj se.              

Pane, smiluj se.                                                                     Pane, smiluj se.                        

Nebo:                                                                                   

Kyrie, eleison.                                                                      Kyrie, eleison.    

Christe, eleison.                                                                    Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                      Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                    oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                    oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                               oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                             orodujte za nás.

Svatý Jene,                                                                           oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                        oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne a Vavřinče,                                                    orodujte za nás.

Svatý Václave,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                      oroduj za nás.

 

Svatá Anežko,                                                                     oroduj za nás.

 

Svatý Basile,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                      orodujte za nás.

Svatý Norberte,                                                                   oroduj za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Bernarde,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                               orodujte za nás.

Svatý Ignáci z Loyoly,                                                         oroduj za nás.

 

Svatá Anežko Česká,                                                         oroduj za nás.

Svatá Kateřino Sienská,                                                     oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                     oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                          vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                               vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                              vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                   vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                             vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                    vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                            prosíme tě, vyslyš nás.

 

a) Obohať život církve obětí

a apoštolátem svých služebníků.                                          Prosíme tě, vyslyš nás.

a) Našeho papeže N a ostatní biskupy

den ze dne obdařuj dary Ducha svatého.                             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

b) Život a práce řeholníků

řiď k prospěchu lidské společnosti.                                     Prosíme tě, vyslyš nás.

b) Veď všechny lidi k plnosti křesťanského života.              Prosíme tě, vyslyš nás.

 

c) Všem řeholním společenstvím

uchovej a rozmnož lásku ke Kristu

a věrnost duchu jejich zakladatelů.                                      Prosíme tě, vyslyš nás.

c) Všem, kteří slíbili zachovávání

evangelních rad, dej podíl na díle spásy.                             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

d) Bohatě odplať nebeskými dary

rodičům těchto bratří za oběť, kterou ti přinesli.                 Prosíme tě, vyslyš nás.

 

e) Utvářej denně tyto své služebníky

do podoby Kristovy.                                                        Prosíme tě, vyslyš nás.

e) Dej těmto svým služebníkům dar vytrvalosti.                 Prosíme tě, vyslyš nás.

e) Tyto své služebníky, naše bratry,

požehnej, posvěť a sobě zasvěť.                                      Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Ježíši, Synu Boha živého,                                                  prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                              Kriste, uslyš nás.        

Kriste, vyslyš nás.                                                            Kriste, vyslyš nás.

Nebo:                                                                                    

Kriste, vyslyš nás.                                                            Kriste, vyslyš nás.      

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                          Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

 
 

10. Při doživotních slibech řeholnic

 

Mohou se přidat na příslušná místa další jména světců (např. patrona, titulárního světce kostela, zakladatele, patrona těch, kdo skládají sliby, apod.) a těch, které řeholní společenství nebo lid zvláště uctívá.

Z proseb označených stejnými písmeny se zařadí alespoň jedna; a je možné přidat také několik dalších invokací podle okolností.

 

Pane, smiluj se.                                                                     Pane, smiluj se.                          

Kriste, smiluj se.                                                                   Kriste, smiluj se.              

Pane, smiluj se.                                                                     Pane, smiluj se.                        

Nebo:                                                                                   

Kyrie, eleison.                                                                      Kyrie, eleison.    

Christe, eleison.                                                                    Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                      Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                    oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                    oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                              oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                             orodujte za nás.

Svatý Jene,                                                                          oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                        oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne a Vavřinče,                                                   orodujte za nás.

Svatý Václave,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                      oroduj za nás.

 

Svatá Anežko,                                                                     oroduj za nás.

 

Svatý Basile,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                     orodujte za nás.

Svatý Norberte,                                                                  oroduj za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                oroduj za nás.

Svatý Bernarde,                                                                 oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                               orodujte za nás.

 

Svatá Makrino,                                                                  oroduj za nás.

Svatá Scholastiko,                                                             oroduj za nás.

Svatá Kláro a Kateřino,                                                     orodujte za nás.

Svatá Anežko Česká,                                                         oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                      oroduj za nás.

Svatá Růženo z Limy,                                                         oroduj za nás.

Svatá Jano Františko de Chantal,                                        oroduj za nás.

Svatá Luiso de Marillac,                                                     oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                           vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                 vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                     vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                              vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                     vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                            prosíme tě, vyslyš nás.

 

a) Obohať život církve obětí

a apoštolátem svých služebnic.                                            Prosíme tě, vyslyš nás.

a) Našeho papeže N a ostatní biskupy

den ze dne obdařuj dary Ducha svatého.                             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

b) Život a práce řeholníků

řiď k prospěchu lidské společnosti.                                    Prosíme tě, vyslyš nás.

b) Veď všechny lidi k plnosti křesťanského života.             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

c) Všem řeholním společenstvím

uchovej a rozmnož lásku ke Kristu

a věrnost duchu jejich zakladatelů.                                       Prosíme tě, vyslyš nás.

c) Všem, kteří slíbili zachovávání

evangelních rad, dej podíl na díle spásy.                             Prosíme tě, vyslyš nás.

 

d) Bohatě odplať nebeskými dary

rodičům těchto sester za oběť, kterou ti přinesli.                 Prosíme tě, vyslyš nás.

 

e) Utvářej denně tyto své služebnice

do podoby Kristovy.                                                         Prosíme tě, vyslyš nás.

e) Dej těmto svým služebnicím dar vytrvalosti.                    Prosíme tě, vyslyš nás.

e) Tyto své služebnice, naše sestry,

požehnej, posvěť a sobě zasvěť.                                       Prosíme tě, vyslyš nás.

 

Ježíši, Synu Boha živého,                                                  prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                               Kriste, uslyš nás.        

Kriste, vyslyš nás.                                                             Kriste, vyslyš nás.

Nebo:                                                                                    

Kriste, vyslyš nás.                                                             Kriste, vyslyš nás.      

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                           Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 

11. Při zasvěcení kostela a oltáře

 

Na příslušném místě se vloží jméno titulárního světce kostela, patrona farnosti či místa, případně i těch svatých, jejichž ostatky budou vloženy do oltáře; je možné připojit také některé prosby, které souvisejí s touto slavností a potřebami věřících.

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                        

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.              

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.                        

Nebo:                                                                                    

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.           

Christe, eleison.                                                                     Christe, eleison.

Kyrie, eleison.                                                                        Kyrie, eleison.

 

Svatá Maria, Matko Boží,                                                     oroduj za nás.

Svatý Michaeli,                                                                      oroduj za nás.

Svatí Boží andělé,                                                                  orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli,                                                                oroduj za nás.

Svatý Josefe,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle,                                                               orodujte za nás.

Svatý Ondřeji,                                                                       oroduj za nás.

Svatý Jene,                                                                            oroduj za nás.

Svatá Maří Magdaleno,                                                         oroduj za nás.

 

Svatý Štěpáne,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Ignáci z Antiochie,                                                      oroduj za nás.

Svatý Vavřinče,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Václave,                                                                     oroduj za nás.

Svatý Vojtěchu,                                                                    oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký,                                                       oroduj za nás.

 

Svatá Perpetuo a Felicito,                                                     orodujte za nás.

Svatá Anežko,                                                                      oroduj za nás.

 

Svatý Řehoři,                                                                        oroduj za nás.

Svatý Augustine,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Athanasie,                                                                   oroduj za nás.

Svatý Basile,                                                                         oroduj za nás.

Svatý Martine,                                                                      oroduj za nás.

Svatý Cyrile a Metoději,                                                       orodujte za nás.

 

Svatý Benedikte,                                                                  oroduj za nás.

Svatý Františku a Dominiku,                                                 orodujte za nás.

Svatý Františku Xaverský,                                                   oroduj za nás.

Svatý Jene Maria Vianneyi,                                                  oroduj za nás.

 

Svatá Kateřino Sienská,                                                       oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše,                                                       oroduj za nás.

Všichni svatí a světice Boží,                                                  orodujte za nás.

 

Měj s námi slitování,                                                              vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                    vysvoboď nás, Pane.

Ode všeho hříchu                                                                  vysvoboď nás, Pane.

Od smrti věčné                                                                      vysvoboď nás, Pane.

Svým vtělením                                                                       vysvoboď nás, Pane.

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním                                                vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha Svatého                                                       vysvoboď nás, Pane.

 

I když jsme hříšníci,                                                             prosíme tě, vyslyš nás.

Veď a ochraňuj svou církev,                                                prosíme tě, vyslyš nás.

Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům

dej věrnost ve svatém povolání,                                            prosíme tě, vyslyš nás.

Všem národům dej mír a pravou svornost,                            prosíme tě, vyslyš nás.

Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě,                                 prosíme tě, vyslyš nás.

 

Při zasvěcení kostela:

Naplň tento dům svým požehnáním,                                     prosíme tě, vyslyš nás.

Při zasvěcení oltáře:

Posvěť tento oltář,                                                              prosíme tě, vyslyš nás.

 

Ježíši, Synu Boha živého,                                                     prosíme tě, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás.                                                                 Kriste, uslyš nás.       

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.  

Nebo:                                                                                    

Kriste, vyslyš nás.                                                               Kriste, vyslyš nás.

Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.                                             Kriste, prosíme tě, vyslyš nás.

 


12. Při korunovaci obrazu nebo sochy Panny Marie,

koná-li se ve spojení s bohoslužbou slova

 

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                    Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                      Pane, smiluj se.

 

Svatá Maria,                                                                         oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,                                                             oroduj za nás.

Svatá Panno panen,                                                              oroduj za nás.

 

Dcero Boha Otce,                                                                 oroduj za nás.

Matko Krista Krále,                                                              oroduj za nás.

Snoubenko Ducha Svatého,                                                   oroduj za nás.

 

Panno, dcero Siónská,                                                           oroduj za nás.

Panno chudobná a pokorná,                                                  oroduj za nás.

Panno tichá a poslušná,                                                          oroduj za nás.

 

Služebnice Páně,                                                                    oroduj za nás.

Matko Páně,                                                                          oroduj za nás.

Spolupracovnice na díle vykoupení,                                        oroduj za nás.

 

Plná milosti,                                                                           oroduj za nás.

Prameni krásy,                                                                      oroduj za nás.

Příklade všech ctností,                                                           oroduj za nás.

 

Ty, na níž se nejplněji uskutečnilo vykoupení,                         oroduj za nás.

Ty, která jsi ochotně naslouchala

slovům Kristovým,                                                                oroduj za nás.

Ty, která jsi nejdokonalejším obrazem církve,                        oroduj za nás.

 

Ženo nová,                                                                           oroduj za nás.

Ženo sluncem oděná,                                                            oroduj za nás.

Ženo hvězdami korunovaná,                                                  oroduj za nás.

 

Paní dobrotivá,                                                                      oroduj za nás.

Paní milostivá,                                                                        oroduj za nás.

Paní naše,                                                                              oroduj za nás.

 

Radosti Izraele,                                                                     oroduj za nás.

Slávo církve,                                                                         oroduj za nás.

Ozdobo lidského pokolení,                                                    oroduj za nás.

 

Prostřednice milostí,                                                              oroduj za nás.

Učitelko zbožnosti,                                                                oroduj za nás.

Pomocnice Božího lidu,                                                         oroduj za nás.

 

Královno lásky,                                                                    oroduj za nás.

Královno milosrdenství,                                                        oroduj za nás.

Královno míru,                                                                     oroduj za nás.

 

Královno andělů,                                                                   oroduj za nás.

Královno patriarchů,                                                              oroduj za nás.

Královno proroků,                                                                 oroduj za nás.

Královno apoštolů,                                                                oroduj za nás.

Královno mučedníků,                                                            oroduj za nás.

Královno vyznavačů,                                                             oroduj za nás.

Královno panen,                                                                    oroduj za nás.

Královno všech svatých,                                                        oroduj za nás.

Královno bez poskvrny hříchu prvotního počatá,                   oroduj za nás.

Královno nanebevzatá,                                                          oroduj za nás.

 

Královno světa,                                                                     oroduj za nás.

Královno nebe,                                                                      oroduj za nás.

Královno rodin,                                                                     oroduj za nás.

Královno všeho tvorstva,                                                       oroduj za nás.

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,                          smiluj se nad námi.

 

V. Oroduj za nás, slavná Matko Páně,

O. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Bože, vyslyš milostivě prosby svých služebníků

a dej nám, kteří oslavujeme tvou služebnici Pannu Marii

jako svou Matku a Královnu,

ať podle jejího příkladu sloužíme tobě a svým bratřím zde na zemi,

a tak dosáhneme slávy v tvém věčném království.

Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.