Texty pro votivní mši Za novou evangelizaci – český text potvrzený Kongregací pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí dne 16. 7. 2013, Prot. N. 715/12/L; latinský text 17. 6. 2012, Prot. N. 1139/11/L.

 

Vstupní antifona                                                                                Srov. Žl 105(104), 3-5

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,

hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys mocí Ducha Svatého

poslal své Slovo přinášet chudým radostnou zvěst;

nauč nás mít Krista stále před očima,

naplňovat svůj život upřímnou láskou

a být pro celý svět hlasateli a svědky jeho evangelia.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého …

  

Modlitba nad dary

Prosíme tě, Bože, posvěť tyto dary

a shlédni dobrotivě na naši pokornou službu,

abychom se stávali živou a svatou obětí,

ve které ty máš zalíbení;

a dej, ať ti sloužíme nikoli starým způsobem,

ale jako lidé žijící podle tvého Ducha novým životem.

Skrze Krista, našeho Pána.

 

Antifona k přijímání                                                                                 Srov. Lk 4, 18-19

Duch Páně je nade mnou,                 

proto mě pomazal, abych přinášel radostnou zvěst,

abych vyhlásil milostivé léto Páně a den spásy.

 

Modlitba po přijímání

Duchovně obnoveni pokrmem těla a krve tvého Syna

prosíme, Bože, dej nám jiné srdce a nového ducha,

abychom trvale žili novým způsobem života.

Skrze Krista, našeho Pána.

 

BOHOSLUŽBA SLOVA

 

První čtení – mimo dobu velikonoční

Sir 34, 9-20 (řec. 9-17)

Oči Hospodinovy hledí na ty, kteří ho milují.

Čtení z knihy Sirachovcovy.                                                                     

        Kdo mnoho cestuje, mnoho pozná,
 
kdo je bohat zkušeností mluví moudře.
 
Kdo nezkusil, ví málo,
 
kdo mnoho cestuje, oplývá zkušeností.
 
Mnoho jsem viděl na svých cestách
 
a poznal jsem víc, než mohu říci.
 
Často jsem byl v nebezpečí smrti,
 
a zachránil jsem se, když jsem uznal toto:
 
       Duch bohabojných bude žít,
 
vždyť jejich naděje se opírá o jejich zachránce.
 
Bohabojný nemusí mít žádný strach,
 
nechvěje se, protože doufá v Boha.
 
Šťastná je duše bohabojného!
 
Koho se přidrží a o koho se opře?
 
Oči Páně hledí, na ty, kdo ho milují,
 
je jim mocnou záštitou a silnou oporou,
 
ochranou před úpalem i poledním žárem,
 
záchranou před úrazem a pomocí v pádu.
 
je radostí v srdci, světlem pro zrak,
 
uzdravením, životem i požehnáním.
 

Nebo:

Sir 42, 17-24 (řec. 17-23)

Sláva Páně naplňuje všechna jeho díla.

Čtení z knihy Sirachovcovy.                                                                     

       Svatí Páně nejsou schopni
vyprávět všechny jeho divy,
to, co Pán, Všemohoucí, pevně stanovil,
aby svět trval v jeho slávě.
Zkoumá hlubiny moře i (lidské) srdce,
a odkrývá jejich tajemství.
       Nejvyšší zná všechno, co lze poznat,
a dívá se na znamení věků.
Oznamuje minulé i budoucí
a odhaluje stopy ke skrytým věcem.
Žádná myšlenka mu neujde,
není před ním skryté ani jedno slovo.
       Uspořádal divy své moudrosti,
neboť on je od věčnosti do věčnosti.
Nelze mu přidat nebo ubrat
a nepotřebuje žádného rádce.
       Jak milá jsou všechna jeho díla,
i když se z nich vidí jen jiskra.
To všechno žije a zůstává navěky,
všechno (jej) poslouchá za každých okolností.
Všechno je rozdílné, jedno od druhého, 
nic neudělal s nedostatkem.

 

První čtení – v době velikonoční

Sk 10, 34a.36-43

My jsme svědky všeho toho, co Pán konal.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Petr se ujal slova a promluvil:

       „Izraelitům poslal Pán své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.

       A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

       On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

 

Nebo:

Žid 10, 19-25

Ježíš Kristus nám otevřel cestu novou a živou.

Čtení z listu Židům.

       Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo, a (když máme) tak vynikajícího kněze nad Božím domem, přistupujme s upřímným srdcem a s plnou vírou; naše srdce je očištěné od zlého svědomí a tělo omyté v čisté vodě.

       Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal! Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. Neopouštějte naše společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujte, a to tím spíše, když vidíte, jak se ten den blíží.

 

Žl 22(21), 26-27a.28+30c.31-32     Odp.: 23

Odp.: Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu.

Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění,

své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.

Chudí se najedí do sytosti,

kdo hledají Hospodina, budou ho chválit.

Odp.

Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí

všechny končiny země,

před ním se skloní všechna lidská pokolení.

I má duše bude pro něho žít.

Odp.

Mé potomstvo bude mu sloužit.

Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení

lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:

„To udělal Hospodin!“

Odp.

 

Druhé čtení

Ef 4, 23-32

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

       Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího (vzoru) jako skutečně spravedlivý a svatý. Proto nechte lhaní a každý mluvte se svým bližním pravdu. Patříme přece k sobě všichni jako údy.

       Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedopusťte, aby vás ovlivnil ďábel. Když někdo kradl, teď už krást nesmí. Ať raději pracuje vlastníma rukama, aby mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo trpí nouzi. Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale (mluvte jen taková slova,) která mohou prospět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. (Tak vaše řeč) přinese užitek těm, kdo vás budou poslouchat.

       Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy).

 

Nebo:

Kol 3, 12-17

Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

(Bratři!)

       Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy.

       A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční.

       Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

 

Zpěv před evangeliem     Sk 5, 42

(Aleluja.) Každý den učili apoštolové v chrámě i po domech

a hlásali radostnou zvěst, že Ježíš je Mesiáš. (Aleluja.)

 

Evangelium

Lk 4, 14-22a

Ježíš Kristus nám otevřel cestu novou a živou.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

       Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.

       (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“

       Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst.

 

Missa pro nova evangelizatione

 

Antifona ad introitum                                                                                  Cf. Ps 104, 3-4.5

Laudámini in nómine sancto eius,

lætétur cor quæréntium Dóminum.

Quǽrite Dóminum et poténtiam eius,

mementóte mirabílium eius, quæ fecit.

 

Collecta

Deus, qui, virtúte Spíritus Sancti,

Verbum tuum paupéribus evangelizáre misísti,

fac nos, óculis in eum inténtis,

in caritáte non ficta semper vívere,

eius Evangélii præcónes ac testes

in univérso mundo effécti.

Per Dóminum.

 

Super oblata

Propítius, quǽsumus, Dómine, hæc dona sanctífica

et obséquium humilitátis nostræ benígnus inténde

ut córpora nostra hóstiam vivéntem, sanctam, tibi placéntem fiant

et non ratióne véteris hóminis sed secúndum Spíritum tuum

in novitáte vitæ nos fácias servíre.

Per Christum.

 

Antifona ad communionem                                                                            Cf. Lc 4, 18-19

Spíritus Dómini super me,

propter quod unxit me evangelizáre,

prædicáre annum Dómini accéptum,

et diem redemptiónis.

 

Post communionem

Fílii tui Córporis et Sánguinis prætiósi

alimónia mente renovátis,

da nobis, quǽsumus, Dómine,

cor áliud et spíritum novum

ut in novitáte vitæ perseveránter ambulémus.

Per Christum.

 

LITURGIA VERBI

  Lectio prima

 Oculi Domini super timentes eum.

 Léctio libri Sirácide.                                                                                             34, 9-20

        Vir, qui peregrinátus est, multa dídicit,

 et, qui multa expértus est, enarrábit sciénter.

 Qui non est expértus, páuca recognóscit,

 qui autem peregrinátus est, multíplicat astútiam.

 Multa vidi errándo

 et plúrima verba intelléxi;

 alíquoties úsque ad mortem periclitátus sum

 et horum cáusa liberátus sum.

        Spíritus timéntium Dóminum vivet,

 et in respéctu íllius benedicétur.

 Spes enim illórum in salvántem illos,

 et óculi Dei in diligéntes se.

 Qui timet Dóminum, nihil trepidábit

 et non pavébit, quóniam ipse est spes éius.

 Timéntis Dóminum beáta est ánima éius.

 Ad quem respícit? Et quis est fortitúdo éius?

 óculi Dómini super timéntes eum:

 protéctor poténtiæ, firmaméntum virtútis,

 tégimen ardóris et umbráculum meridiáni,

 custódia offensiónis et adiutórium casus,

 exáltans ánimam et illúminans óculos,

 dans sanitátem vitæ et benedictiónem.

 Verbum Dómini.

 

Vel:

Gloria Domini plenum est opus eius.

 Léctio libri Sirácide.                                                                                                                          42, 17-24

       Non valent sancti Dómini

enarráre ómnia mirabília éius.

Confirmávit Dóminus exércitus suos

stabilíri coram glória sua.

Abýssum et cor hóminum investigávit

et in astútia eorum excogitávit.

       Cognóvit enim Dóminus omnem sciéntiam

et inspéxit in signum ævi

annúntians, quæ præteriérunt et quæ superventúra sunt,

et revélans vestígia occultórum.

Non prǽterit illum ómnis cogitátus,

et non abscóndit se ab eo ullus sermo.

       Magnália sapiéntiæ suæ ordinávit,

únicus est ante sǽculum et úsque in sǽculum;

néque augétur néque minúitur

et non eget alícuius consílio.

       Quam desiderabília ómnia ópera éius,

et tamquam scintílla spectátu!

Omnia hæc vivunt et manent in sǽculum,

et in omni necessitáte ómnia obáudiunt ei.

Verbum Dómini.

 

In tempore paschali:

Nos testes sumus omnium, quæ Dominus fecit.

Léctio Actuum Apostolórum.                                                                        10, 34a.36-43

Aperiens autem Petrus os dixit:

       «Verbum misit Deus fíliis Israel evangelízans pacem per Iesum Christum; hic est ómnium Dóminus. Vos scitis quod factum est verbum per univérsam Iudǽam incípiens a Galilǽa post baptísmum, quod prædicávit Ioánnes: Iesum a Názareth, quómodo unxit eum Deus Spíritu Sancto et virtúte, qui pertránsivit benefaciéndo et sanándo omnes oppréssos a Diábolo, quóniam Deus erat cum illo.

       Et nos testes sumus ómnium, quæ fecit in regióne Iudæórum et Ierúsalem; quem et occidérunt suspendéntes in ligno. Hunc Deus suscitávit tértia die et dedit eum maniféstum fíeri non omni pópulo, sed téstibus præordinátis a Deo, nobis, qui manducávimus et bíbimus cum illo postquam resurréxit a mórtuis; et præcépit nobis prædicáre pópulo et testificári quia ipse est, qui constitútus est a Deo iudex vivórum et mortuórum.

       Huic omnes Prophétæ testimónium pérhibent remissiónem peccatórum accípere per nomen eius omnes, qui credunt in eum».

Verbum Dómini.

 

 Vel:

 Iesus Christus initiavit nobis viam novam et viventem.

 Léctio Epístolæ Hebraéos.                                                                                  10, 19-25

        Habéntes itáque, frátres, fidúciam in intróitum Sanctórum in sánguine Iesu, quam initiávit nobis viam novam et vivéntem per velámen, id est carnem suam, et sacerdótem magnum super domum Dei, accedámus cum vero corde in plenitúdine fídei, aspérsicorda a consciéntia mala et ablúti corpus aqua munda.

       Teneámus spei confessiónem indeclinábilem, fidélis enim est, qui repromísit; et considerémus ínvicem in provocatiónem caritátis et bonórum óperum, non deseréntes congregatiónem nostram, sicut est consuetúdinis quibúsdam, sed exhortántes, et tanto magis quanto vidétis appropinquántem diem.

Verbum Dómini.

 

Psalmus responsorius                                             Ps 21, 26-27a.28ab+30c.31-32   R.: 23

Resp.:  Narrábo nomen tuum frátribus meis.

Apud te laus mea in ecclésia magna;

vota mea reddam in conspéctu timéntium eum.

Edent páuperes et saturabúntur,

et laudábunt Dóminum, qui requírunt eum. Resp.

Reminiscéntur et converténtur ad Dóminum

univérsi fines terræ.

Anima autem mea illi vivet,

semen meum sérviet ipsi. Resp.

Narrábitur de Dómino generatióni ventúræ;

annuntiábunt iustítiam eius pópulo, qui nascétur:

«Hæc fecit Dóminus!». Resp.

 

Lectio secunda

Renovamini spiritu mentis vestræ.

Léctio Epístolæ beáti Pauli apóstoli ad Ephésios                                                     4, 23-32

Fratres:

       Renovámini autem spíritu mentis vestræ et indúite novum hóminem, qui secúndum Deum creátus est in iustítia et sanctitáte veritátis. Propter quod deponéntes mendácium loquímini veritátem unusquísque cum próximo suo, qúoniam sumus ínvicem membra.

       Irascímini et nolíte peccáre; sol non óccidat super iracúndiam vestram, et nolíte locum dare Diábolo. Qui furabátur, iam non furétur, magis autem labóret operándo mánibus bonum, ut hábeat unde tríbuat necessitátem patiénti. Omnis sermo malus ex ore vestro non procédat, sed si quis bonus ad ædificatiónem opportunitátis, ut det grátiam audiéntibus.

       Et nolíte contristáre Spíritum Sanctum Dei, in quo signáti estis in diem redemptiónis. Omnis amaritúdo et ira et indignátio et clamor et blasphémia tollátur a vobis cum omni malítia. Estóte autem ínvicem benígni, misericórdes, donántes ínvicem, sicut et Deus in Christo donávit vobis.

Verbum Dómini.

 

Vel:

Induite vos caritatem, quod est vinculum perfectionis.

Léctio Epístolæ beáti Pauli apóstoli ad Colossénses                                               3, 12-17

Fratres:

       Indúite vos ergo, sicut elécti Dei, sancti et dilécti, víscera misericórdiæ, benignitátem, humilitátem, mansuetúdinem, longanimitátem, supportántes ínvicem et donántes vobis ipsis, si quis advérsus áliquem habet querélam; sicut et Dóminus donávit vobis, ita et vos; super ómnia autem hæc: caritátem, quod est vínculum perfectiónis. Et pax Christi dominétur in córdibus vestris, ad quam et vocáti estis in uno córpore. Et grati estóte.

       Verbum Christi hábitet in vobis abundánter, in omni sapiéntia docéntes et commonéntes vosmetípsos psalmis, hymnis, cánticis spirituálibus, in gratia cantántes in córdibus vestris Deo; et omne, quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini Iesu grátias agéntes Deo Patri per ipsum.

Verbum Dómini.

 

Alleluia                                                                                                              Cf. Act 5, 42

Alleluia.

Omni die in templo et circa domos apóstoli non cessábant docéntes

et evangelizántes Christum, Iesum.

Alleluia.

 

Evangelium

Spiritus Domini super me.

Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam                                                               4, 14-22a

In illo témpore:

       Regréssus est Iesus in virtúte Spíritus in Galilǽam. Et fama éxiit per univérsam regiónem de illo. Et ipse docébat in synagógis eórum et magnificabátur ab ómnibus.

       Et venit Názareth, ubi erat nutrítus, et intrávit secúndum consuetúdinem suam die sábbati in synagógam et surréxit légere. Et tráditus est illi liber prophetæ Isaíæ; et ut revólvit librum, invénit locum, ubi scriptum erat: «Spíritus Dómini super me; propter quod unxit me evangelizáre paupéribus, misit me prædicáre captívis remissiónem et cæcis visum, dimíttere confráctos in remissióne, prædicáre annum Dómini accéptum».

       Et cum plicuísset librum, réddidit minístro et sedit; et ómnium in synagóga óculi erant intendéntes in eum. Coepit autem dícere ad illos: «Hódie impléta est hæc Scriptúra in áuribus vestris». Et omnes testimónium illi dabant et mirabántur in verbis grátiæ, quæ procedébant de ore ipsíus.

Verbum Dómini.