Nejstarší dnes dostupný seznam členů svatovítské kapituly uspořádal kanovník této kapituly Václav František Coelestinus a Blumenberg a nazval ho: „Katalogos seu successio episcoporum, archiepiscoporum, canonicorum, praelatorum Pragensium in Regno Boëmiae ... usque ad annum 1665 moderni temporis diligenter collectus et Eminentissimo et Reverendissimo Domino Ernesto Adalberto S. R. E. presbytero cardinali ab Harrach archiepiscopo Pragensi oblatus.“ Tento seznam, obsahující často pouze jména, nebyl vydán tiskem  - je uložen v kapitulním archivu, sign. Cod. LXXVI.

Brzy potom Tomáš Jan Pešina ve své knize „Phosphorus septicornis“, vydané tiskem v roce 1673, uvedl seznam proboštů (str. 604-608) a děkanů (608-611), a na různých místech zde zaznamenal také životopisná data některých dalších členů kapituly. Pro nejstarší období však těmto údajům chybí potřebná věrohodnost.

V roce 1736 pak Jan Tomáš Vojtěch Berghauer v první části svého díla „Protomartyr poenitentiae eiusque sigili custos semper fidelis Divus Joannes Nepomucenus“ vložil seznamy „praepositorum Pragensium“ (str. 136-143), „decanorum Pragensium“ (str. 144-157 a „quorundam verbi Dei praedicatorum in ecclesia s. Viti castri Pragensis“ (str. 303-329) až do roku 1733. Na rozdíl od předchozích přináší podrobnější informace zejména o členech kapituly žijících v 16., 17. a 18. století.

O souhrnné zpracování v té době známých informací o jednotlivých členech kapituly se v roce 1789 zasloužil kanovník Jan Michael Warlich eques de Bubna. Sepsal „KANON seu Catalogus aut Album capituli Ecclesiae primum collegiatae, demum cathedralis, postremum metropolitanae Pragensis“ (sign. Cod.  XC, 1) a uvedl prameny, ze kterých čerpal: 1. Archivium ecclesiae Metropolitanae Pragensis. 2. Bibliotheca ecclesiae Metropolitanae Pragensis. 3. Scriptores rerum boëmicarum. 4. Annales Hagecii. 5. Tumbarius ecclesiae Pragensis sive liber mortuorum de capitulo Pragensi, inceptus a Georgio Bartholdo Pontano, praeposito Pragensi anno 1604, et a pluribus praepositis et decanis continuatus. 6. Thomae Pessina Phosphorus septicornis. 7. Bohuslai Balbin Boëmia docta, opus posthumum, notis Raphaëlis Ungar illustrtatum, typis Pragae 1778. 8. Manuscriptum Coelestini a Blumenberg. 9. Hammerschmid, id est Manuscriptum Hammerschmidi „Historia Ecclesiae Metrop. Prag.“ in Archivio Eccl. Metrop. servatum. 10. Berghauer, Protomartyr Poenitentiae, tom. I. 11. Gelasii Dobner Annimadversiones historicae in annales Hagecii et eiusdem Monumenta historiae Boëmiae. 12. Francisci Pubicžka Historia chronologica Boëmiae. Do kapituly nově přijatí kanovníci měli za úkol připsat údaje, týkající se jejich osoby (bohužel ne všichni to splnili). Další informace, zejména o již zemřelých, připisoval někdo z kanovníků; na mnoha místech doplnil a upřesnil zde uvedené informace kanovník Antonín Ludvík Frind a také odtud čerpal při sepisování svých „Kirchengeschichte Böhmens“. Opis tohoto díla, pořízený v roce 1887 děkanem Albertem Küfferem, má sign. Cod. XC, 2.

W. W. Tomek ve svém díle „Dějepis města Prahy“ postupně uváděl podle historických pramenů sestavené seznamy proboštů, děkanů a dalších kanovníků žijících v období: 989 až 1348 - I (1855), str. 589-593; 1348 až 1431 - V (1881), str. 116-134; 1340 až 1520 - IX (1893), str. 328-333; 1520 až 1550 - XI (1897), str. 431-432.

Knihovník strahovského premonstrátského kláštera Adolphus Joh. Fischer sestavil kolem roku 1833 dva rukopisné seznamy uchovávané ve Strahovské knihovně: 1. „Einige Data über die Prager Metropolitandomherren, besonders der neueren und neusten Zeit.“ 2. Nomina canonicorum s. metrop. ecclesiae Pragen., qui a centum et triginta annis abhinc (a. 1703 usque 1833) exstiterunt, ordine alphabetico posita, adiectis insuper (extra hanc continuam seriem) quibusdam nobibilioribus canonicis huius ecclesiae priorum temporum.“

Dr. František Krásl, ve spolupráci s Františkem Hrubíkempřipravil „Pořad kanovníků při katedrálním a napotom metropolitním chrámě  sv. Víta na hradě Pražském“ a začal tento seznam uveřejňovat ve „Sborníku historického kroužku“ (fasc. VIII (1899), došel však pouze do poloviny 14. století.

V roce 1903 uspořádal Dr. Jan Sedlák přehlednou tabulku, nadepsanou „Semper fidele capitulum s. metropoplit. Ecclesiae Pragensis ad Divum Vitum saeculo XIX.“

Po zpracování všech těchto a ještě mnoha dalších pramenů vydal v roce 1912 Dr. Antonín Podlaha „Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora“ (Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani capituli Pragensis, n. X). Spolu s jednotlivými informacemi uvádí zároveň také prameny, odkud tyto informace převzal. Na častěji citované prameny odkazuje zkratkou: 1. Arch. = Archivium capituli metropolitani.   2. Bergh. = Berghauer, Protomartyr poenitentiae.   3. CDB = Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I, ed. G. Friedrich.   4. Conf. nebo L. C. = Libri Confirmatuonum.   5. ČČM nebo Čas. čes. mus. = Časopis českého muzea.   6. Divis. = Registra divisionum. Ms in archivio catituli metzropolitani.   7. Edit. = Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis.   8. Erect. = Libri erectionum.     9. Eubel = Eubel Conradus, Hierarchia catholica medii aevi.   10. Fischer = „Einige Data über die Prager Metropolitandomherren, besonders der neueren und neusten Zeit.“ a „Nomina canonicorum s. metrop. ecclesiae Pragen., qui a centum et triginta annis abhinc (a. 1703 usque 1833) exstiterunt.“ Ms in bibliotheca canoniae Strahoviensis.   11. FRB = Fontes Rerum Bohemicarum.   12. Janauschek = P. Leopold Janauschek, Bibliographia Bernardina. Vindobonae 1891.   13. Jireček Ruk. = Jos. Jireček, Rukověť k dějinám literatury české. V Praze 1875.   14. Jung. = Jos. Jungmann, Historie literatury české. Druhé vydání. V Praze 1849.   15. Kan. = KANON seu Catalogus aut Album capituli Ecclesiae primum collegiatae, demum cathedralis, postremum metropolitanae Pragensis, coscriptum ab Joanne Michaële Warlich de Bubna, Ss. Theol. bacc. form., Sacrae Metropolitanae ecclesiae Pragensis canonico, reverendissimi semper fidelis capituli cancellario et archivario. Anno 1789. Ms. in archivio capituli metropolitani.   16. Kat. = Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské. Setavili Ad. Patera a Ant. Podlaha. Prvá část. V Praze 1910.   17. Kr. = Dr. Frant. Krásl, „Pořad kanovníků při katedrálním a napotom metropolitním chrámě  sv. Víta na hradě Pražském“ in „Sborník historického kroužku“ 1899, fasc. VIII, pars I. et II.   18. MHB = Monumenta historia Bohemiae, ed. Dobner.   19. MV = Monumenta Vaticana.   20. Peš. = Thomas Joannes Pessina de Czechorod, Phosphorus septicornis 1673.   21. Rec. = Registrum literarum receptionis in canonicos Ecclesiae Pragensis ad anno 1378 usque ad annum 1390. Ms. in archivio capituli metropolitani, Cod. XIII.   22. Reg. = Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.   23. S. A. = Soudní akta konsistoře Pražské. Vydal Ferdinand Tadra.   24. Stud. nad., Stud. Stift. = Studijní nadání v království Českém. Studienstiftungen im Königreiche Böhmen.   25. Tad. Styky = Ferdinand Tadra, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských. V Praze 1897.   26. Tk. = W. W. Tomek, Dějepis Prahy.   27. Tumbarius nebo Tumb. = Tumbarius metrop. capituli Pragensis, liber mortuorum inchoatus a Georgio Bartholdo Pontano, praeposito Pragensi a. 1604. Ms. in archivio capituli metropolitani, Cod. LXXI.

V následujících letech pak postupně vydal ještě čtyři dodatky: Supplementum primum (1916, Editiones…, n. XV), Supplementum secundum (1925, Editiones..., n. XVIII), Supplementum tertium (1928, Editiones..., n. XXI), Supplementum quartum (1931, Editiones..., n. XXV). Poslední jím uváděné jméno je Dr. Antonín Bořek-Dohalský, s pořadovým číslem 931, přijatý do metropolitní kapituly 12. dubna 1931.

Po smrti biskupa Podlahy (14. 2. 1932) přestaly být záznamy o členech pražské metropolitní kapituly doplňovány dalšími informacemi a nově instalovaní kanovníci (s pořadovými čísly 932 a další) už nebyli do seznamu připisováni.

Informace o členech pražské metropolitní kapituly žijících ve 20. a 21. století jsou uváděny zde na těchto stránkách - http://kpmk.eu/index.php/svatovitska-kapitula/clenove-kapituly.