Téměř všechny relikviáře uložené v Ostatkové kapli pražské katedrály obsahují takzvané Karlštejnské ostatky – ostatky svatých, které Karel IV. shromažďoval pro hrad Karlštejn.

Relikviáře v zavřené ostatkové skříni na oltáři 

Ve 22 přihrádkách je uloženo 58 relikviářů. Nynější, „krabicovou" podobu mají tyto relikviáře od roku 1645, kdy ostatky v nich uložené byly natrvalo přeneseny do pražské katedrály. Relikviáře jsou zhotovené většinou jako krabice z tuhého papíru, lemované zlatým dracounem, shora a někdy také zpředu prosklené. Na těchto schránkách byly vyšíváním zobrazené znaky šlechtických rodů;  [1] na zadní straně jednoho z nich je znak rodu Martiniců [2]  [foto 1] Spolu s kostmi svatých jsou dovnitř vložené různé ozdoby, převážně barevná sklíčka různých tvarů a umělé květiny. Ostatky svatých jsou označené jejich latinskými názvy, napsanými duběnkovým inkoustem na pergamenových páskách. Čtyři relikviáře jsou větší, ze tří stran a shora prosklené dřevěné skřínky, a obsahují větší množství kostí.
Za pořadovým číslem relikviáře následují v tomto přehledu stará inventární čísla   [3]  a česká jména svatých, jejichž ostatky relikviář obsahuje; v závorkách se zde uvádí latinský text, viditelný na uvnitř vložených pergamenových páskách.

01. 378. Sv. Chrysogon, muč. (S. Crisogoni, M.)
02. 379. Sv. Burchard, bisk. (S. Burchardi, Ep.)
              Sv. Florencius, muč. (S. Florentii, M.)
03. 380. Sv. mučedníci z thébské legie (SS. Thebaeorum, MM.)
04. 381. Sv. Leodegarius, bisk. a muč. (S. Leodegarii)
              Sv. Oldřich, bisk. (S. Udalrici)
05. 382. Sv. neznámého jména (S. Reliquiae Anonimae)
06. 383. Sv. Bonifác, muč. (S. Bonifacii,M.)
              Sv. Eustach, muč. (S. Eustachii, M.)
              Sv. Ignác, muč. (S. Ignatii, M.)
              Sv. Aretha, muč. (S. Arethae, M.)
              Sv. Theodor Tyro, muč. (S. Theodori Tyro.)
              Sv. Prokop, opat (S. Procopii, Ab.)
07. 384. Sv. 10.000 vojáků, muč. (SS. X.Millium, MM.)
08. 385. Sv. Onufrius, poustevník (S. Onufrii, Conf.)
              Sv. Achácius, muč. (S. Achatii, M.)
09. 386. Sv. Hippolyt, muč. (S. Hyppoliti, M.)
              Sv. Felix, muč. (S. Felicis, M.)
10. 387. Sv. Eufemie, panna a muč. (S. Euphemiae, V.et M.)
              Sv. Otýlie, panna (S. Ottiliae, V.)
11. 388. Sv. Longin, muč. (S. Longini, M.)
              Sv. Achácius, muč. (S. Achatii, M.)
              Sv. Hermagora, bisk., žák sv. Marka, evang. (S. Hermagorae, P. patris)
12. 389. Sv. Othmar, opat (S. Othmari, Abbatis)
13. 390. Sv. Růžena, panna a muč. (S. Rosae, V.M.)
14. 391. Sv. betlémské neviňátko, muč. (S. Innocentis Bethl.)
15. 392. Sv. Reginald, mnich, muč. (S. Reginaldi, Mo.et M.)
16. 393. Sv. Lazar, bratr sv. Marie a Marty (S. Lazari, Frat. Magd.)
              Sv. Makarius, muč. (S. Macarii, M.)
17. 394. Sv. Digna, panna a muč. (S. Dignae, M.)
              Sv. Magnus, muč. (S. Magni,M.)
              Sv. Benigna, panna a muč. (S. Benignae, V.)
18. 395. Sv. Martina, muč. (S. Martini, M.)
              Sv. Kryštof, muč. (S. Christophori, M.)
19. 396 Sv. Roman, muč., žák sv. Vavřince (S. Romani, M., discip. S. Lauren.)
20. 397. Sv. Valerius, bisk. (S. Valerii, Ep.)
21. 398. Sv. Zuzana, panna a muč. (S. Susannae, V.M.)
22. 399. Sv. Havel, opat (S. Galli, Abb.)
23. 400. Sv. Antonie, panna a muč. (Pars Capitis S. Antoniae, V.et M.)
24. 401. Sv. Christikola, panna a muč. (S. Christicolae, V.M.)
25. 402. Sv. Patrik, bisk. (S. Patritii, Episcopi)
              Sv. Metell, bisk. ( S. Metelli, Epis.)
26. 403. Sv. Matouš, apošt. a evang. (S. Matthaei, Apos.)
27. 404. Sv. Matěj, apošt. ( S. Mathiae)
              Sv. Filip, apošt. (S. Philippi, Apost.)
              Sv. Bartoloměj, apošt. (S. Bartholomaei, A.)
28. 405. Sv. Dionisius, bisk. a muč. (S. Dionysii, Epis.M.)
29. 408. Sv. Timotej, bisk. a muč. (S. Tymothei, Epis.M.)
30. 409. Sv. Viktor, muč. ( S. Victoris, M.)
31. 410* Sv. Malusius, spolumuč. sv. Gereona (S. Malusii, M. socii S. Gereonis)
32. 411* Sv. Genesius, muč. (S. Genesii, M.)
              Sv. Kristýna, panna a muč. (S. Christinae, V.M.)
              Sv. Kilián, muč. (S. Kiliani, M.)
              Sv. Richard, angl.. král (S. Richardi, Conf.)
              Sv. Kryštof, muč. (S. Christophori, M.)
              Sv. Šebestián, muč. (S. Sebastiani, M.
              Sv. Cecílie, panna a muč. (S. Caeciliae, V.M.)
              Sv. Gereon, muč. (S. Gereonis, M.)
              Sv. Thyrsus, muč. (S. Thyrsi, M.)
33. 412. Sv. Regina, panna a muč. (S. Reginae, V.M.)
34. 413. Sv. Alžběta, panna (S. Elisabethae, V.)
              Sv. Mansuet, bisk. (S. Mansueti, E.)
              Sv. Štěpán, prvomučedník (S. Stephani, ProtoM.)
              Sv. Matouš, muč., jeden z Pěti bratří (S. Mathaei, M. ex S. Frat.)
              Sv. Albína, panna a muč. (S. Albinae, V.M.)
              Sv. Mikuláš, bisk. (S. Nicolai, Episc.)
              Sv. Florencius, bisk. (S. Florentii, Episco.)
              Sv. Antonie, panna (S. Antoniae, V.)
              Sv. Žofie, panna ( S. Sophiae, Virginis)
              Sv. Justina, panna a muč. (S. Justinae, V.M.)
35. 414. Sv. Gereon, muč. (S. Gereonis)
36. 415. Sv. Afra, muč. (S. Affrae, M.)
37. 416. Sv. Štěpán, prvomučedník (S. Stephani, Protom.)
38. 417. Sv. Sapiencie, panna a muč. (S. Sapientiae, V. et M.)
              + pohled zhora
              + pohled zleva
              + pohled zprava
39. 418. Sv. Florinus, kněz (S. Florini, C.)
              Sv. Klement, pap. a muč. (S. Clementis, M.)
40. 419. Sv. Marie Magdalena (S. Mariae Magdal.)
41. 420. Sv. Matouš, apošt. (S. Mathaei, Apo.)
42. 421. Sv. Burghard, bisk. (S. Burghardi, Epis.)
              Sv. Lukáš, evang. (S. Lucae Evangelist.)
              Sv. Florencius, bisk. (S. Florentii, Epis.)
43. 422. Sv. Lukáš, evang. (S. Lucae, Evang.)
              Sv. Theodor, muč. (S. Theodori, M.)
44. 423. Sv. 11.000 družek sv. Voršily, panny a muč. (De Societate XI. Millium V.V. M.M.)
              + pohled zhora
              + pohled zleva
              + pohled zprava
45. 424. Sv. Mořic, muč. (S. Mauritii, Mart.)
46. 425. Sv. Petr, apošt. (S. Petri, Apo.)
              Sv. Vít, muč. (S. Viti, M.)
47. 426. Sv. Jan Zlatoústý, bisk. a uč. círk. (S. Chrysostomi, Con.)
48. 427. Sv. 11.000 družek sv. Voršily, panny a muč. (De Societate XI. Millium V.V. et M.M.)
              + pohled zhora
              + pohled zleva
              + pohled zprava
49. 428. Sv. Baltazar, král (S. Balthazaris, Regis)
50. 429. Sv. Abundans, muč. (S. Abundantis, M.)
              Sv. Hermes, muč. (S. Hermetis, M.)
              Sv. Alban, muč. (S. Albani, M.)
              Sv. Valentin, bisk. a muč. (S. Valentini, M.)
              Sv. Gandulf, muč. (S. Gandulphi)
51. 430. Sv. Robert, opat (S. Roberti, Conf.)
              Sv. Lucie, panna a muč. ( S. Luciae. V.M.)
52. 431. Sv. Šimon, apošt. (S. Simonis, Ap.)
              Sv. Juda, apošt. (S. Iudae, Ap.)
53. 432 Sv. Matouš, apošt. (S. Mathaei, A.)
54. 433. Sv. Kristýna, panna a muč. (S. Christinae, V.M.)
              Sv. Pět Bratří, muč. (SS. Quinq. Fratrum)
              Sv. Pantaleon, muč. (S. Pantaleonis)
              Sv. Abundancie (S. Abundantiae)
              Sv. Benno, bisk. (S. Bennonis)
55. 434* Sv. Alban, muč. (S. Albani, M.)
56 442. Sv. Pius I., pap. a muč. (S. Pii, M.)
              Sv. Cassius, muč. (S. Cassii, M.)
              Sv. Nikasius, muč. (S. Nicasii, M.)
57. 443. Sv. Urban I., pap. a muč. (S. Urbani, Pap.et M.)
              + pohled zhora
58. 444. Sv. Justina, panna a muč. (S. Iustinae, V.et M.)
              + pohled zhora
              + pohled zleva
              + pohled zprava

Relikviáře umístěné na oltáři

Některé z tzv. Karlštejnských ostatků byly při jejich přemístění do této Ostatkové kaple vložené do relikviářů, které tvoří součást výzdoby zde nově upraveného oltáře - na tabulce znázorňující schema umístění relikviářů jsou označené římskými číslicemi I až IV.
I.   Sv. Florencie (S. Florentiae)
II.  Sv. Viktor, muč. z thébské legie (S. Victoris, M. e Soc. Theb.)
III. Sv. Lambert, bisk. (S. Lamberti, Epis.)
IV.  Sv. Florencius, bisk. (S. Florentii)
V otvoru mezi zavíracími křídly ostatkové skříně je umístěn 64 cm vysoký relikviář, zhotovený ze dřeva, potažený červeným aksamitem a pokrytý stříbrnými ozdobami; pražskému metropolitnímu kostelu ho v roce 1709 daroval Jiří Adam, hrabě z Martinic, místokrál neapolský.

V.   Sv. Januarius, muč.

        + darovací nápis: „Georgius Adamus Sac. Rom. Imp. Comes a Martinitz Eques Aur. Vell. Sac.Caes. Regiae Majest. actual. intimus Consil. post recuperatum regnum Neapolitanum, cui qua Plenipotentiarius cum facultate et honore Pro-Regis praefuit, has reliquias capellae Martinitzianae in Eccles. Metropol. Pragens. donavit Anno Dni 1709.“

Oltářní křížek je zasazený do podstavce upraveného jako zasklená relikviářová skřínka (VI).
VI.  Sv. Marcialis, bisk. (S. Martialis, Conf.)

Relikviáře vlevo a vpravo od oltáře

Po obou stranách stojí u zdi dubová skřínka a na ní stojí velký relikviář ve tvaru zkřížených palmových ratolestí, zhotovený ze zlaceného plechu s vloženou zasklenou schránkou s relikviemi:
vlevo - Bl. Podiven, muč. (Reliquiae B. Podivini, M.)
           + detail (2)
vpravo - Bl. Přibyslava, sestra sv. Václava (Reliquiae B. Przibislae, Sororis S. Venceslai, M.)
           + detail (2)

Do souboru tzv. Karlštejnských ostatků patří též další dva velké relikviáře, stejného provedení jako oba předchozí, oba stávaly rovněž na těchto dubových skřínkách a také v nich vložené zasklené schránky s relikviemi mají stejný tvar;
-  jednom z těchto relikviářů jsou ostatky: sv. Šebestiána, sv.Adaukta, sv.Viktora a sv. Burcharda (S.Sebastiani, M.; S. Adaucti, M.; S. Victoris, M.; S. Burchardi, E.)

-  v druhém relikviáři: sv. Žofie, sv. Justiny (2x), sv. Kalixta a jednoho sv. mučedníka z thébské legie (S. Sophiae, M.; S. Iustinae, V. M.; S. Calixti, Pont. M.; S. Iustinae, V. M.; S. Martyris ex Thebaeorum).

Vedle těchto velkých relikviářů jsou rovněž velké dřevěné, zasklené relikviářové schránky:

- ve schránce vlevo od relikviáře bl. Podivena je dnes pouze prázdný polštářek; původně tam byly ostatky bl. Podivena zabalené do červeného brokátu a prokládané papírovými stuhami s nápisem „Beati Podivini, martyris Dei, servi regis".   [4]
- ve schránce vpravo od relikviáře bl. Přibyslavy jsou, rovněž zabalené do červeného brokátu, ostatky sv. Lucida, mučedníka (Sancti Lucidi); daroval je papež Benedikt XIII. v roce 1719 těm, kdo přišli požádat o kanonizaci sv. Jana Nepomuckého;  [5] Tyto ostatky jsou označeny papírovými stuhami s nápisem „Sancti Lucidi, fortis athletae, martyris" a na textilním sáčku s vloženou skleněnou antickou ampulí (11 cm vysokou a 6 cm širokou) je nápis „ampulla sanguinis".

V této kapli byly uchovávány ještě další relikviáře. Fotografie pořízená v roce 1974 ukazuje, že byly rozestaveny na dřevěných skřínkách postavených u bočních stěn kaple. Tyto relikviáře jsou dnes uložené v prostoru staré knihovny pod velkou věží katedrály a dva z nich na oltáři v kapli sv. Marie Magdalény.


 [1] „clypei et Insignia Procerum ... acu pictoria singulari arte expressa spectantur; ita quod de Tumulo S. Wenceslai aureis argenteisque clypeis et Insignibus Procerum Regni venustissime contecto quondam legimus“ - Thomas Joannes Pessina de Czechorod, Phosphorus septicornis, stella alias matutina. Hoc est Sanctae Metropolitanae Divi Viti Ecclesiae Pragensis majestas et gloria, Radius IV., pag. 429, Pragae 1673; srov. Antonín Podlaha a Eduard Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, jeho dějiny a popis, str. 126, Praha 1903.
 [2] Je to relikviář sv. Othmara, v tomto seznamu uvedený pod pořadovým číslem 12 (staré inv. č. 309).
 [3] Tato čísla jsou, kromě několika málo případů, poznamenána na vnější straně relikviářů. Hvězdičkou jsou zde označena čísla, která na relikviáři chybí.
 [4] Po dokončení antropologického zkoumání a ošetření těchto ostatků, které v roce 1974 provedl prof. MUDr. a RNDr. Emanuel Vlček, DrSc. spolu s MUDr. M Dobisíkovou - srov. Emanuel Vlček, Osudy českých patronů,str. 107-112, ZVON, české katolické nakladatelství, Praha 1995 - byly opět uloženy na toto místo; kde jsou dnes, se nepodařilo zjistit.
 [5] Srov. Antonín Podlaha a Eduard Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, jeho dějiny a popis, str. 222, Praha 1903.