* 10.11.1880; v metropolitní kapitule: 16.9.1928 - 20.5.1964; + 20.5.1964

ThDr. Bohumil Opatrný
Poř. číslo 929.

Narodil se 10. 11. 1880 v Mýtě.
Vysvěcen na kněze 29. 6. 1905 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 16. 9. 1928 - 20. 5. 1964.
Zemřel 20. 5. 1964 v Praze.
Pohřben 27. 5. 1964 na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 
929. B. Opatrný 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Od 1. 9. 1905 do 15. 9. 1906 byl II. kaplanem v Rokycanech; 16. 9. 1906 - 28. 2. 1907 kaplanem v Liebensteinu (Libá u Chebu); 1. 3. 1907 - 31. 7. 1907 kaplanem v Treunitz (Trejnice, dnes Dřenice); 1. 8. 1907 - 31. 8. 1913 kaplanem u sv. Mikuláše v Praze III. V té době pokračoval ve studiu filosofie a teologie a 31. 10. 1912 dosáhl doktorátu teologie. Začal působit jako katecheta na středních školách: od 1. 11. 1912 na reálce v Praze VII.; 1. 9. 1913 -28. 2. 1914 na reálném gymnáziu ve Slaném; od 1. 3. 1914 až do 31. 8. 1927 na 1. české reálce a na dívčím gymnáziu v Plzni. Jako duchovní rádce spolků Ludmila, Orel, Dělnická jednota a Lidová Akademie konal mnoho přednášek a konferencí. V roce 1919 obdržel pochvalný dekret konsistoře a v roce 1924 byl jmenován arcibiskupským notářem. Od 1. 9. 1927 se stal profesorem náboženství na gymnáziu v Praze XII.

Člen metropolitní kapituly: Bulou Pia XI. byl, audita illustrissimi capituli metropolitani sententia, 30. 8. 1928 jmenován metropolitním kanovníkem a 16. 9. 1928 byl v bazilice sv. Jiří instalován. V roce 1933 byl instalován jako canonicus senior; 12. 7. 1947 praelatus scholasticus a 23. 4. 1955 děkan metropolitní kapituly.

Další působení: Byl jmenován konsistorním radou, prosynodálním examinátorem, ordinariátním komisařem pro reálné gymnázium v Praze-Bubenči a ordinariátním komisařem sester Těšitelek trpícího Srdce Ježíšova. Od 1. 10. 1928 se stal vicekancléřem a od 16. 11. 1928 kancléřem arcibiskupství; v roce 1929 byl jmenován prosynodálním soudcem. Požehnal 28. 10. 1930 kopii svatováclavského meče, jako dar pro katolickou tělovýchovnou jednotu Sokol v Americe; a 21. 6. 1931 požehnal zvony pro kostel sv. Mikuláše v Praze III. Od 1. 3. 1932 se stal generálním vikářem, 1935 arciknězem Svatohorským, 1939 ordinariátním komisařem pro státní reálné gymnázium v Praze XIX., byl též arcibiskupským komisařem při zkouškách posluchačů teologické fakulty z oboru morálky a pastorálky, a arcibiskupem delegovaným examinátorem pro zkoušky k získání doktorátu teologie na teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Pius XI. ho v roce 1933 jmenoval papežským prelátem.
Po připojení Sudet k Velkoněmecké Říši byla pražská arcidiecéze rozdělena na dva generální vikariáty. Pro oddělenou část byl zřízen nový generální vikariát schlackenwerthský (Ostrov nad Ohří) a po 30. 11 1939 zůstala pražskému generálnímu vikáři pouze správa té části, která byla na území Protektorátu Čechy a Morava. Po uprázdnění arcibiskupského stolce zvolila ho kapitula 23. 4. 1941 svým kapitulním vikářem, byl jím až do 7. 11. 1946, kdy přišel nově jmenovaný arcibiskup Josef Beran. Ten ho 15. 11. 1946 znovu potvrdil ve funkci generálního vikáře, kterou zastával až do 8. 3. 1951, kdy se nově jmenovaný kanovník Antonín Stehlík stal kapitulním vikářem. 14. 9. 1954 se stal ordinariátním komisařem pro všechny řeholní sestry v Praze a Středočeském kraji.
Zemřel 20. 5. 1964 v Praze.
Pohřben byl 27. 5. 1964 na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově. Na náhrobku je nápis: „Papež. prelát ThDr. B. Opatrný, dlouholetý generál. a kapitul. vikář, děkan v. v. metropol. kapituly, *10. 11. 1880 - +20. 5. 1964".

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 62-64.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 110-112.


 

Náhrobek  Zvětšit  obrázek.
 929. B. Opatrný - hrob

Portrét.

Náhrobek.