* 28.3.1874; v metropolitní kapitule: 22.4.1917 - 21.12.1946; + 21.12.1946

ThDr. Josef Soukup
Poř. číslo 921.

Narodil se 28. 3. 1874 v Hostomicích.
Vysvěcen na kněze 17. 7. 1898 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 22. 4. 1917 - 21. 12. 1946.
Zemřel 21. 12. 1946 v Praze.
Pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.

 
921.jsoukup
 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Od začátku září 1898 do konce 1904 spravoval jako první nově zřízenou exposituru ve Fleissen (Plesná u Chebu) a s pomocí věřících vybavil právě zbudovaný kostel novými oltáři a postavil budoucí farní budovu. Od 10. 12. do 23. 7. 1917 působil jako vicerektor arcibiskupského semináře v Praze. v té době dokončil již dříve započaté studium teologie a 4. 7. 1910 získal titul ThDr. V letech 1912-1917 byl notářem kolegia pražských doktorů teologie. Od 27. 6. 1914 byl prosynodálním examinátorem uchazečům o beneficium a 1907-1917 pokladníkem sdružení „Piův spolek".

Člen metropolitní kapituly: Metropolitní kapitulou byl 5. 2. 1917 zvolen a 22. 4. 1917 instalován jako kanovník metropolitního kostela. 11. 11. 1930 papežem jmenován a 14. 12. děkanem kapituly instalován jako canonicus custos. Jeho prvním úkolem bylo dohlédnout, aby ve stanovenou dobu mimo bohoslužby byla podle rozhodnutí kapituly návštěvníkům umožňována prohlídka svatovítského chrámového pokladu umístěného v nové části katedrály. V letech 1933-1946 byl děkanem kapituly. Bydlel na Hradčanské náměstí, čp. 60/12.
 
Další působení: V roce 1917 byl jmenován konsistorním radou a členem konsilia „a Vigilantia". 8. 12. 1917 se stal kancléřem arcibiskupské kurie. 12. 3. 1918 byl ustanoven komisařem pro zkoušky z biblických studií na české bohoslovecké fakultě, 30. 4. 1918 arcibiskupským vicekomisařem pro pražské sestry alžbětinky, 15. 5. komisařem pro rakovnickou reálku a 21. 5. prosynodálním soudcem. V červnu 1920 zastupoval arcibiskupský ordinariát ve vedení organizace české katolické mládeže a byl komisařem pro dívčí reálné gymnázium „Krásnohorská". Ze zdravotních důvodů se 3. 1. 1922 zřekl úřadu kancléře, 6. dubna se pak stal vicekancléřem. Začátkem roku 1924 byl zvolen děkanem pražského kolegia doktorů teologie. Koncem roku 1924 byl určen jako arcibiskupský komisař pro ústav „Útulna slepých dívek na Kampě" a v roce 1925 byl zvolen místopředsedou tohoto ústavu. 27. 1. 1927 byl jmenován oficiálem církevního soudu a v zastoupení dlouhodobě nemocného prael. dr. Karla Schustera působil také jako komisař pro sestry boromejky na Malé Straně a po jeho smrti začátkem listopadu byl do této funkce jmenován. Jako komisař sester boromejek, kterým už dříve byla svěřena péče na pražské nunciatuře, se postaral, aby byly povolány k zajišťování péče také v české koleji „Nepomucenum" v Římě. První tři sestry, určené k této službě se odebraly do Říma v březnu 1929, časem k nim přibyla ještě čtvrtá, a pracují tam velmi úspěšně. Farnost v Plesné u Chebu, kterou na začátku svého působení pomáhal budovat, i po tolika letech často navštěvoval a pomáhal svou radou řešit různé těžkosti; 8. 5. 1927 tam požehnal nové zvony. 1. 5. 1928 byl jmenován na šestileté období členem hospodářské správy semináře. 10. 2. 1929 byl ustanoven komisařem pro reálné gymnázium v Praze 2, v Křemencové ulici, a 4. 3. 1929 prosynodálním examinátorem na nejbližší desetiletí.
Papež Benedikt XV. mu 30. 12. 1921 udělil titul praelatus domesticus.
Papež Pius XI. ho v roce 1937 jmenoval apoštolským protonotářem ad instar participantium.
Zemřel 21. 12. 1946 v Praze a byl pohřben na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově. Na náhrobku je nápis: Dr. Josef Soukup, apoštol. protonotář, děkan metrop. kapituly, * 28. 3. 1974 - + 21. 12. 1946".

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 41-42.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 45-46.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 89-90.


 

Náhrobek  Zvětšit obrázek.
 921

Portrét.

Náhrobek.