* 20.12.1862; v metropolitní kapitule: 20.7.1902 - 20.11.1916; + 20.11.1916

ThDr. Josef Tumpach
Poř. číslo 913.

Narodil se 20. 12. 1862 v Oseku u Rokycan.
Vysvěcen na kněze 5. 7. 1887 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 20. 7. 1902 - 20. 11. 1916.
Zemřel 20. 11. 1916 v Praze.
Pohřben na hřbitově v Oseku u Rokycan.

913.tumpach 

Před příchodem do metropolitní kapituly: První mši sv. po vysvěcení měl 10. 7. 1886 ve svém rodišti, tam také hned zůstal a zastupoval v duchovní správě mnoho týdnů pro nemoc nepřítomného místního faráře. Od 3. 8. 1887 do 13. 9. 1888 působil jako kaplan ve Stříbře. Potom ho arcibiskup poslal, aby od 1. 10. 1888 pokračoval ve studiu teologie na Frintaneu u sv. Augustina ve Vídni. Během tohoto studia zpracoval a přednesl práci „De Paulo Samosateno eiusque haeresi", připravil disertační práci „De autenticitate quatuor evangeliorum" a 7. 5. 1892 získal doktorát teologie. 1. 6. 1892 se vrátil do Prahy, byl ustanoven jako adiunctus theologicae facultatis bohemicae, několik týdnů pak zastupoval nemocného kaplana v Petrovicích u Sedlčan a od 14. 10. 1892 do roku 1902 převzal katedru kanonického práva a od letního semestru 1896-97 k ní připojené přednášky z křesťanské sociologie. V té době také konal přednášky ze starozákonní archeologie a úvodu do starozákonních knih (1893-1894) v zastoupení nemocného prof. Dr. Jaroslava Sedláčka. Pracoval v náboženské sekci Národopisné výstavy českoslovanské (Praha 1895), pro eucharistický kongres kněží (1897) připravil přednášku „Eucharistie v katakombách" a pro Křesťanskou akademii o prvokřesťanských kostelích a bazilikách (1901), o vzájemném vztahu víry a vědy (1902) a pro univerzitní extense o tom, jaký má křesťanská archeologie význam pro vědu a náboženství. Od 25. 5. 1892 byl členem, od roku 1894 notářem a 1901 děkanem kolegia doktorů teologie v Praze. Od 13. 4. 1899 byl ustanoven jako defensor vinculi a od roku1900 jako rada arcibiskupského soudu. Pracoval v „Katolickém spolku tiskovém" a od roku 1907 byl zvolen jeho místopředsedou. V roce 1893 se stal členem kněžského společenství Trecentorum.

Člen metropolitní kapituly: 26. 5. 1902 byl zvolen a 20. 7. 1902 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly, 1906 decanus ad s. Apollinarem, 1907 canonicus senior, 1911 canonicus cantor.

Další činnost: V srpnu 1902 jmenován konsistorním radou, 1. 1. 1903 prosynodálním examinátorem uchazečů o beneficia, od téhož roku ordinariátním komisařem pro semestrální zkoušky na české bohoslovecké fakultě (od roku 1910, podle nového zkušebního řádu, pro zkoušky z kanonického práva, katechetiky a pedagogiky) a pro rigorosní zkoušky z kanonického práva a církevní historie. 26. 2. 1906 ho arcibiskup jmenoval vicekancléřem české teologické fakulty. Císař ho na návrh arcibiskupa 13. 8. 1906 jmenoval členem c. k. supremi consilii pro rebus scholasticis in regno Bohemiae. 1. 12. 1909 jmenován arciknězem svatohorského archiprebyteratu. Od roku 1913 byl místopředsedou církevního soudu pro manželské záležitosti.
5. 12. 1908 Suae Sanctitatis praelatus domesticus a v roce 1913 protonotarius apostolicus ad instar participantium.
1907 zvolen místopředsedou Hradčanského korodochia (starobince). V roce 1904 se stal členem předsednictva a 1907 předsedou Dědictví sv. Prokopa, 1. 4. 1908 ředitelem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1897 členem a 1914 předsedou Křesťanské akademie; pracoval také ještě v mnoha dalších odborných a dobročinných institucí a spolcích.
Spolu s Dr. Antonínem Podlahou připravoval vydání Českého slovníku bohovědného, I (1912), II (1916) a Dějin a bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do nynější doby, Část I (1912), Část II (1913), Část III (1914). Kompletní soupis všech jeho literárních aktivit uveřejnil Dr. Antonín Podlaha na stránkách v níže citovaných dílech: Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis..., str. 373-376 a Supplementum primum..., str. 38.
Ve svém rodišti (Oseku u Rokycan) nechal v letech 1908-1909 nákladem více než 30.000 korun restaurovat farní kostel a téhož roku byl zvolen tamním čestným občanem. V kanovnické residenci na Hradčanském náměstí čp. 63, kde bydlel, nechal v roce 1908 restaurovat domácí kapli, původně vyzdobenou kanovníkem knížetem de Waldstein, a daroval jí dva relikviáře.
Zemřel 20. 11. 1916 po dlouhé, s křesťanskou trpělivostí snášené nemoci a 24. 11. 1916 byl pohřben na hřbitově v Oseku u Rokycan.

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 368-376;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 37-38.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 42.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 29.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 69.74.


 

Náhrobek. Zvětšit obrázek.
913.tumpach hrob 

Portrét.

Náhrobek.