* 22.1.1865; v metropolitní kapitule: 13.4.1904 - 14.2.1932; + 14.2.1932

X ThDr. Antonín Podlaha
Poč. číslo 915.

Narodil se 22. 1. 1865 v Praze.
Vysvěcen na kněze 5. 7. 1888 v Praze.
Členem metropolitní kapituly: 13. 4. 1904 - 14. 2. 1932.
Biskup: ep. tit. Paphiensis et auxiliaris Pragensis - 11. 4. 1920.
Zemřel 14. 2. 1932 v Praze.
Pohřben 18. 2. 1932 jako první v nové části pražské katedrály, do hrobky sloužící dnes k pohřbívání pražských arcibiskupů.
 
915.podlaha 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Nejprve byl dva roky kaplanem v Rokycanech, pět měsíců administrátorem v Kojeticích a jeden rok kaplanem u sv. Haštala v Praze. V roce 1891 byl povolán jako adjunkt na pražskou teologickou fakultu, kde v roce 1893-1894 zastupoval nemocného profesora biblických studií. 8. 11. 1894 dosáhl doktorátu teologie. Od roku 1885 působil jako profesor náboženství v Praze, zpočátku na českém gymnáziu na Novém Městě, potom na Strakovské akademii kde byl zároveň prefektem a spirituálem a od roku 1899 na reálce na Malé Straně; přitom také v arcibiskupském semináři učil bohoslovce křesťanskou archeologii.

Člen metropolitní kapituly: 22. 9. 1903 zvolen a 13. 3. 1904 instalován jako kanovník pražské metropolitní kapituly. V letech 1904-1932 byl archivářem a knihovníkem kapituly. Na svém zasedání 11. 10. 1930 ho kapitula vybrala jako svého děkana, 11. 11. ho Pius XI. do této funkce ustanovil a 14. prosince byl instalován.

Další činnost: Po vstupu do kapituly byl jmenován radou arcibiskupské konsistoře a církevního soudu. Od roku 1905 byl předsedou sirotčince zmrzačených dívek. Od roku 1903 byl také členem Scientiarum Academiae Francisci Josephi, 1907 Regiae Societatis Scientiarum, 1910 c. k. konzervátorem pro politické okresy Benešov, Sedlčany, Vinohrady et Žižkov.
V roce 1917 se stal vicekancléřem české bohoslovecké fakulty, členem supremi consilii pro rebus scholasticis in regno Bohemiae a ředitelem Dědictví sv. Jana Nepomuckého. V letech 1917-1919 působil jako předseda církevního soudu pro causis contentiosis et criminalibus a místopředseda pro causis matrimonialibus, 29. 10. 1919 generální vikář. 20. 1. 1920 preconisatus a Benedicto P. P. XV. episcopus Papfiensis, 11. 4. 1920 přijal biskupské svěcení. Delegaci slovenských katolíků z Ameriky slavnostně předal 1. 6. 1930 částečku ostatků sv. Vojtěcha pro Spolok sv.Vojtecha v Trnave. 31. 8. 1930 požehnal nový kostel v Praze-Strašnicích.
V roce 1904 byl dekorován cruce honoraria „pro Ecclesia et Pontifice", 1907 ordine coronae ferreae III. classis, téhož roku praelatus domesticus Suae Sanctitatis Benedicti XV., 1. 5. 1930 Ordinis S. Sepulcri commendator.
Od roku 1923 byl předsedou Přípravného výboru pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, 1928 místopředsedou národního výboru pro tyto oslavy a 1930 protektorem spolku Liga svatováclavská. Začátkem května 1928 spolu s architektem Hilbertem a profesorem Matiegkou vykonal průzkum královského mausolea v pražské katedrále, 1929 připravil ve Vladislavském sálu na Pražském hradě svatováclavskou výstavu, vydal její katalog a 15. 5. ji zahájil. V sobotu 28. 9. 1929 provedl před dostavěnou katedrálou sv. Víta slavnostní otevření jejího hlavního portálu a při následující bohoslužbě pronesl po evangeliu homilii; následujícího dne ráno odvezl do kostela na Vyšehradě lebku sv. Václava, jeho krunýř a meč; ty pak byly odpoledne ve slavnostním průvodu přeneseny zpět do katedrály. Spolu s odbornými znalci se zúčastnil ohledání korunovačních klenotů, před jejich slavnostním vystavením v rámci svatováclavských slavností uprostřed hlavní lodi nové části katedrály. Jako uznání jeho zásluh mu ministerstvo školství a národní osvěty věnovalo 28. 9. 1929 pamětní sbírku kreseb katedrály s nápisem „Strážci katedrály a jejího umění".
V níže zde uvedených jeho pěti publikacích jsou uváděna jeho tiskem vydávaná díla. Chronologicky uspořádaný přehled jeho neuvěřitelně bohaté literární činnosti od roku 1888 až do 1932 sepsal Jindřich Šámal v pojednání „Bibliografie Dr. A. Podlahy", uveřejněném na stránkách 39-84 v publikaci Karla Chytila: „Antonín Podlaha", Česká akademie věd a umění, Praha 1933. V této publikaci také Karel Chytil zaznamenal (na str. 38), že bohatou sbírku různých uměleckých předmětů, kterou biskup Podlaha během svého života shromáždil, „určil k prodeji, aby z výtěžku byly kryty odkazy určitým ústavům a korporacím"; a při jejich prodeji „předem stanovená muzea použila předkupního práva".
Zemřel 14. 2. 1932 v Praze; byl pohřben 18. 2. 1932 jako první v nové části pražské katedrály, do hrobky sloužící dnes k pohřbívání pražských arcibiskupů. Uprostřed západní stěny kaple je bronzová deska s nápisem: Exclmus et Revmus Ant. Podlaha, Episc. tit. Paphiensis et auxil. Pragen., S. f. Cap. Metrop. Decanus, SS. Theol. Dr., cleri decus, scripror indefessus, n. 22. 1. 1865, sac. 5. 7. 1888, consecr. Episc. 11. 4. 1920, + 14. 2. 1932 ob singularia merita de fabrica huius eccl. metrop. ad finem perducta, annuenta Aeppo, in hac crypta sepultus est."
Na severní straně nové části katedrály je v portrétní galerii triforia umístěna pískovcová busta Dr. Podlahy od akad. soch. Jana Laudy z r. 1928 a nad ní je rovněž kamenná deska s nápisem: „Dr. Antonín Podlaha, nar. v Praze r. 1865. R. 1903 stal se metropolitním kanovníkem, r. 1919 generálním vikářem a 1920 světícím biskupem. Vedle povolání kněžského a literární činnosti bohovědné věnoval se pracem historickým a archeologickým. R. 1903 jmenován byl členem České Akademie, r. 1909 členem uměleckého odboru Jednoty pro dostav. hlav. chrámu sv. Víta. Byl předsedou přípravného výboru pro oslavu svatováclavského tisíciletí a dal podnět k tomu, aby k oslavám byl dóm dobudován. R. 1929 v den sv. Václava otevřel dokončený dóm. Zemřel 14. II. 1932."

Další informace o něm:
Dr. Antonín Podlaha, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. X, Pragae 1912, str. 377-382;
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum primum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XV, Pragae 1916, str. 38-39.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 37-38.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 40-44.
Dr. Antonín Podlaha, Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 75-86. 


 

Znak.  Náhrobní deska. 
 915. Antonín Podlaha -znak  Podlaha

 

Zvětšit obrázky  >    Portrét.     Znak.     V triforiu katedraly.     Náhrobní deska.