Mešní texty pro 5. díl českého mešního lekcionáře zveřejněné po roce 2002.

3. ledna

Nejsvětějšího Jména Ježíš

První čtení      Flp 2, 1-11

Budete stejně smýšlet a bude vás všechny pojit jedna láska.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

            Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti,dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám.Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:
ačkoli má božskou přirozenost,
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl,
vzal na sebe přirozenost služebníka
a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný až k smrti,
a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil
a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno
na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.   

 

Žl 8, 4-5. 6-7. 8-9     Odp.: 2a

Odp.:   Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
Co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?
Odp.
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno:
Odp.
Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
Vše, co se hemží na stezkách moří.
Odp.

Zpěv před evangeliem     Mt 1, 21

Aleluja. Dítě, které počala je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Aleluja.

Evangelium      Lk 2, 21-24

Dali mu jméno Ježíš.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

            Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu,jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!'Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zá­koně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.

8. února

Sv. Josefiny Bakhity, panny

První čtení:str. 113, č. 1   

Responsoriální žalm: str. 112, č. 2

Odp.:   Slyš, dcero, pohleď a naslouchej.

Zpěv před evangeliem: str. 115, č. 2

Evangelium: str. 115, č. 2

Nebo společné texty o pannách (str. 109).

13. května

Panny Marie Fatimské

První čtení:str. 36, č. 9     

Responsoriální žalm: str. 32, č. 5

Zpěv před evangeliem: str. 48, č. 8

Evangelium: str. 50, č. 10

Nebo společné texty o Panně Marii (str. 26).

21. května

Sv. Kryštofa Magellanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků

První čtení:str. 59, č. 2     

Responsoriální žalm: str. 61, č. 3

Zpěv před evangeliem: str. 68, č. 3

Evangelium: str. 69, č. 5

Nebo společné texty o mučednících (str. 51).

22. května

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

První čtení:str. 143, č. 10 

Responsoriální žalm: str. 133, č. 17

Zpěv před evangeliem: str. 164, č. 24

Evangelium: str. 291 (1. XI.)

Nebo společné texty o svatých: o řeholnících (str. 116).

9. července

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků

První čtení:str. 67, č. 10   

Responsoriální žalm: str.56, č. 5

Zpěv před evangeliem     2 Kor 1, 3b-4a

Aleluja. Buď veleben Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy.

On nás těší ve všech našich souženích. Aleluja.

Evangelium: str. 69, č. 5

Nebo společné texty o mučednících (str. 51).

20. července

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

První čtení:str. 79, č. 9

Responsoriální žalm: str. 79, č. 9

Zpěv před evangeliem     Jan 10, 16

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř

a za ovce dávám svůj život. Aleluja.

Evangelium      Jan 10, 11-18
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání -vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne,jako mne zná Otec a já znám Otce; a  za ovce dávám svůj život.Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Nebo společné texty o mučednících (str. 51),

nebo o duchovních pastýřích (str. 71).

24. července

Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze

První čtení:str. 128, č. 13

Responsoriální žalm: str. 120, č. 5

Zpěv před evangeliem:str. 152, č. 9

Evangelium: str. 152, č. 9

Nebo společné texty o duchovních pastýřích (str. 71),

anebo o svatých: o řeholnících (str. 116).

12. září

Jména Panny Marie

První čtení:str. 42, č. 3; nebo str. 43, č. 4

Responsoriální žalm: str. 38, č. 11

Zpěv před evangeliem:str. 47, č. 5

Evangelium: str. 47, č. 5

Nebo společné texty o Panně Marii (str. 26).

23. září

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze

První čtení:str. 141, č. 5

Responsoriální žalm: str. 122, č. 7

Zpěv před evangeliem:str. 162, č. 22

Evangelium: str. 150, č. 6

Nebo společné texty o duchovních pastýřích (str. 71),

anebo o svatých: o řeholnících (str. 116).

29. října

Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

V brněnské diecézi: Památka

První čtení:str. 66, č. 8

Responsoriální žalm: str. 54, č. 3

Evangelium: str. 69, č. 4

Nebo společné texty o mučednících (str. 51),

nebo společné texty o pannách (str. 109),

anebo o svatých: o řeholnících (str. 116).

25. listopadu

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

První čtení:str. 61, č. 4

Responsoriální žalm: str. 58, č. 6

Zpěv před evangeliem:str. 70, č. 6

Evangelium: str. 68, č. 2

Nebo společné texty o mučednících (str. 51),

anebo společné texty o pannách (str. 109).

9. prosince

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

První čtení:str. 128, č. 13

Responsoriální žalm: str. 129, č. 13

Evangelium: str. 164, č. 25

Nebo společné texty o svatých (str. 116).

12. prosince

Panny Marie Guadalupské

První čtení:str. 38, č. 11; nebo str. 42, č. 2

Responsoriální žalm: str. 33, č. 6  

Evangelium: str. 48, č. 7

Nebo společné texty o Panně Marii (str. 26).