Vytisknout

 Knihovna pražské metropolitní kapituly je rozdělena na tato oddělení:

a) Historický archiv                                    b) Sbírku starých hudebnin
c) Rukopisné kodexy                                  d) Prvotisky
e) Knihy vydané tiskem po roce 1500          f) Novější archiválie, registraturu
g) Sbírku dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin

 

  Oddělení dočasně uložená v Archivu Pražského hradu

a)   Historický archiv

Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio capituli metropolitani Pragensis asservantur.[1]
Tento katalog rukopisných kodexů uchovávaných v oddělení historického archivu sestavil a vydal tiskem Dr. Antonín Podlaha, na začátku v něm uvádí přehled krabic s listinami, pořízený kanovníkem Dr. Antonínem Ludvíkem Frindem.
Archiv pražské metropolitní kapituly. Katalog listin a listů.[2]
Jaroslav Eršil a Jiří Pražák zpřesnili a doplnili Frindův rukopisný inventář archivních listin a vydali tiskem tento katalog rozdělený do dvou dílů: 1. díl, do roku 1419 a 2. díl, od 1420 do 1561.
 
b)   Sbírka starých hudebnin
Ecclesia metropolitana Pragensis. Catalogus collectionis operum artis musicae.[3]
Dr. Jiří Štefan navázal na Podlahovo dílo[4] a zpracoval tento katalog doplněný notovými zápisy incipitů jednotlivých skladeb: část I. (A-K), část II. (L-Z).c)  
 
c)   Rukopisné kodexy
Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské.[5]
Dr. Antonín Podlaha ponechal rozdělení a signatury zavedené kanovníkem Waldsteinem v 2. polovině 18. století a rozšířené v letech 1869–1879 Dr. Antonínem Ludvíkem  Frindem; při zpracování 1. dílu (A-E) navázal na práci Dr. Adolfa Patery, 2. díl (F-P) připravil samostatně.
Doplňky a opravy k Soupisu rukopisů knihovny metropolitní kapitoly Pražské.[6]
Obsahuje poznámky Dr. Antonína Podlahy k některým údajům uvedeným v 1. a 2. dílu.
 

Oddělení uchovávaná v domě čp. 62/10 na Hradčanském náměstí

 d)   Prvotisky
Catalogus incunabulorum, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur.[7]

Dr. Antonín Podlaha provedl podrobný popis prvotisků; Dr. Antonínem Ludvíkem Frindem zavedené rozdělení do skupin podle vědních oborů a signatury ponechal nezměněné.

e)   Knihy vydané tiskem po roce 1500

On-line katalog:

Digitalizovaný katalog tohoto oddělení knihovny metropolitní kapituly byl uložen jako strukturovaný zápis, připravený k zavedení do vhodné softwarové databáze. Převedení do tabulkového formátu umožnilo sloupcové řazení a prohlížení tohoto strukturovaného zápisu už v této podobě. Dnes knihovna pražské metropolitní kapituly používá software knihovního systému Tritius od firmy Lanius.
Uspořádání celého tohoto oddělení knihovny, rozdělení podle vědeckých oborů i signatury zůstávají nezměněné, jak je v sedmdesátých letech 19. století zavedl Frind. Až do Podlahovy smrti (+ 1932) byly nové přírůstky průběžně zařazovány do tohoto systému.
Z knih, které se od té doby v knihovně z různých pozůstalostí nashromáždily, se sem přidávají pouze staré tisky. Ostatní knihy jsou zatím registrované odděleně.

 

Spisy uchovávané v domě čp. 48 na 3. hradním nádvoří – Staré proboštství

f)   Novější archiválie, registratura
Seznam archiválií uložených v kanceláři metropolitní kapituly.
Tento strojem psaný seznam je nyní uložen rovněž v digitalizované podobě. Archiválie sloužící občas ještě provozu kanceláře Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, jsou uložené ve skříních a označené podle očíslovaných přihrádek a svazků listin (Fach./Fasc.). 
Registratura obsahuje projednávané záležitosti uspořádané podle čísel jednacího protokolu. Od 1. 1. 1997 do 30. 6. 2007 je jednací protokol vedený na počítačovém programu.

 

Hudebniny uchovávané v domě čp. 47 – Mladotův dům

g)   Sbírka dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin

Sbírka hudebnin svatovítského kůru.
Tato sbírka obsahuje notový materiál dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin, které má ve správě regenschori svatovítského kůru. Také tato sbírka je opatřena soupisem.    

[1] Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1923.
[2] Archiv pražské metropolitní kapituly: I. Katalog listin a listů z doby předhusitské ( - 1419), vydala archivní správa ministerstva vnitra, Praha 1956; II. Katalog listin a listů z let 1420-1561vydala Univerzita Karlova, Praha 1986.
[3] Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. IV/1 a 2, vydal Supraphon Praha, 1. část 1983, 2. část 1985.
[4] Dr. Antonín Podlaha, Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XIX, Pragae 1926.
[5] 1. díl (A-E), nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze 1910; 2. díl (F-P), nákladem České akademie věd a umění v Praze 1922.
[6] Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXII*, Pragae 1928.
[7] Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XX, Pragae 1926.