Vytisknout

V době, kdy u nás nebylo možno ustavit plnoprávnou biskupskou konferenci, obdržel biskup František Tomášek brzy po roce 1970, tehdy ještě jako administrátor pražské arcidiecéze, plné pravomoci náležející předsedovi biskupské konference a v oblasti zavádění liturgické obnovy byla jeho pracovním a výkonným orgánem Česká liturgická komise a její Sekretariát. Když pak po dvaceti letech v souvislosti se vznikem biskupské konference byla činnost České liturgické komise ukončena, došlo po poradě probošta metropolitní kapituly biskupa Jana Lebedy s pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Tomáškem k rozhodnutí založit při pražské metropolitní kapitule Liturgický institut.

Jako datum vyhlášení tohoto rozhodnutí byl stanoven den významný pro dnešní katedrálu, její metropolitní kapitulu, pražskou arcidiecézi i celou českou církevní provincii. Krátce předtím, 5. listopadu 1991, odchodem biskupa Lebedy na věčnost, ztratila metropolitní kapitula svého probošta a na zakládací listině Liturgického institutu je ke dni  21. listopadu 1991, podpis děkana metropolitní kapituly prof. ThDr. Františka Kotalíka.

Vždy věrná metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze, vědoma si své odpovědnosti, která vyplývá ze skutečnosti, že už od založení i v průběhu svého trvání měla a uskutečňovala také kulturně výchovné poslání, a plníc odkaz těch svých členů, kteří se svou činností významným způsobem podíleli na rozvoji národní kultury, zakládá

L I T U R G I C K Ý   I N S T I T U T .

Posláním tohoto Liturgického institutu, jako dokumentačního a studijního pracoviště v oblasti liturgie, bude:

- shromáždit a uchovat dokumentační materiál, který vznikl činností Sekretariátu České liturgické komise během jeho působení v letech 1969-1991;

- po ukončení činnosti České liturgické komise soustředit její spolupracovníky a další zájemce o odbornou práci v tomto oboru;

- zvláštní pozornost věnovat studiu vzájemného ovlivňování národní kultury a slavení liturgie;

- navazovat a udržovat kontakty s podobnými institucemi doma i v zahraničí;

- vypracovat a postupně doplňovat přehled základní odborné literatury;

- podle možnosti a po vzájemné dohodě plnit úkoly, které by mu svěřila biskupská konference;

- na požádání poskytovat odbornou pomoc liturgickým komisím při řešení problémů vyplývajících z jejich činnosti;

- po získání potřebného počtu spolupracovníků připravovat a vydávat odborné studie a komentáře, a tak zprostředkovávat snazší přístup k informacím, potřebným pro hlubší poznání a slavení liturgie také ostatním zájemcům z širší veřejnosti.

Tento Liturgický institut se zřizuje jako samostatné, na Metropolitní kapitule ekonomicky nezávislé pracoviště s vlastní právní subjektivitou.

Práci Liturgického institutu řídí ThDr. Jan Matějka, profesor liturgiky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, arcijáhen této metropolitní kapituly.

Sídlo Liturgického institutu je v domě patřícím metropolitní kapitule - Praha 1, Hradčanské náměstí č. 13.

Finanční prostředky získává Liturgický institut vlastní činností a z darů od svých příznivců a dobrodinců.

V případě ukončení činnosti, nebude-li stanoveno jinak, přejde zbytkový majetek Liturgického institutu do vlastnictví metropolitní kapituly.

Dáno v Praze, 21. listopadu 1991, ve výroční den položení základního kamene nynější stavby svatovítské katedrály po jejím povýšení na metropolitní kostel a intronizace prvního pražského arcibiskupa, dřívějšího děkana této kapituly Arnošta z Pardubic.

                                                                                   Prof. ThDr. František Kotalík, děkan metropolitní kapituly